Herpes zoster, bältros

Typisk bild vid bältros kännetecknas av ett lokaliserat område med rodnad, blåsor och svåra smärtor i huden. Vid svåra besvär är det viktigt med tidigt insättande av antiviral behandling.

Den kliniska bilden vid herpes zoster är ofta typisk, med prodromalsymtom i form av lokala, svåra smärtor några dagar före uppkomsten av spridda eller grupperade blåsor/pustler på rodnad bas, på ett segmentellt område halvsidigt på kroppen eller i ansiktet.

Herpes zoster orsakas av reaktivering av varicella‍-‍zoster (VZ)‍-‍virus i sensoriska nervganglier. Insjuknande förutsätter att man har haft en primär varicellainfektion. Tillståndet blir vanligare med stigande ålder men förekommer även i barn-/‌ungdomsåren. Enstaka personer får bältros upprepade gånger utan att detta behöver tyda på någon underliggande sjukdom.

Utredning

I de flesta fall är den kliniska bilden typisk, varvid ingen ytterligare diagnostik behövs. Vid osäkerhet kan VZ‍-‍virus påvisas med immunfluorescensteknik i blåsskrap. Vid svåra hudförändringar eller spridning med varicellaliknande blåsor över hela kroppen bör man misstänka nedsatt immunförsvar. Utredningen ska då inkludera humant immunbristvirus (hiv)‍-‍test.

Behandling

Hos yngre med okomplicerad zoster finns ingen anledning att ge peroral behandling, eftersom kvarstående postherpetisk smärta är sällsynt och sjukdomsförloppet kortas obetydligt. Behandlingen inskränker sig till analgetika.

Peroral behandling bör ges till alla patiener som är äldre än 50 år, då risken för svår postherpetisk smärta är större. Det bör också ges, oavsett ålder, vid komplicerad bältros, till exempel zoster ophtalmicus. Läkemedelsbehandlingen för dessa patientgrupper kan till exempel vara:

  • aciklovir 800 mg 5 gånger/dag i 7 dagar
  • eller valaciklovir 1 g 3 gånger/dag i 7 dagar
  • eller famciklovir 500 mg 3 gånger/dag i 7 dagar.

I samtliga fall ska behandlingen inledas senast inom 72 timmar från debuten av blåsor, då detta har visat sig reducera akut smärta och förkorta tiden till utläkning med 2‍–‍3 dagar. Däremot finns det inga belägg för att behandlingen reducerar incidensen av postherpetisk neuralgi (smärta i mer än 3 månader) 

(36)

Vaccin mot varicella och zoster

Sedan några år tillbaka finns vaccin mot såväl varicella som zoster. Se rekommendationer för vaccination mot bältros på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Komplikationer

Observera risken för ögonskador vid engagemang av nervus Nasociliaris. Det bör misstänkas kliniskt vid blåsor på nästippen. Om man misstänker engagemang av nervus nasociliaris bör man akut samråda med ögonklinik.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.