Eksem

Eksem är ett övergripande samlingsnamn för flera inflammatoriska tillstånd i huden med flera olika typer och uppkomstorsaker. Flera av dessa är mycket vanligt förekommande i befolkningen. Under åtskilliga decennier har smörjning med kortison haft en dominerande plats i behandlingen, men har på senare år fått lämna plats åt flera nya, modernare läkemedel.

De olika eksemtypernas manifestering i huden skiljer sig något åt, men gemensamma, typiska och vanliga kliniska symtom utgörs av:

  • klåda
  • rodnad
  • papler (knottror)
  • vesikler (små blåsbildningar)
  • fjällning
  • sprickbildning. 

I det här avsnittet beskrivs de vanligaste typerna av eksem.

Generellt om eksem­behandling

Innan man tar ställning till vilken behandling som är lämplig är det viktigt att ta reda på orsaken till eksemet, och om möjligt reducera eller eliminera bakomliggande eller bidragande faktorer. Eftersom det i många fall finns en barriärskada i eksemdrabbad hud är smörjning med mjukgörare som minskar/motverkar barriärskadan och hudtorrhet en av grundbehandlingarna av många eksem.

Inflammationsdämpande terapi

Steget därefter är olika former av inflammationsdämpande terapi. När det gäller topikala behandlingar är salvor feta och därför kan de vara att föredra vid behandling av torra och sprickiga eksemlesioner. Krämer kan dock upplevas som lättare att applicera på större ytor då de innehåller varierande mängd vatten. En viktig faktor i valet mellan salva och kräm är patientens egna preferenser. Krämer har ofta en högre kosmetisk acceptans. Flytande beredningar används ofta på hårbevuxna ytor som till exempel hårbotten.

Den dominerande antiinflammatoriska behandlingen vid eksem har historiskt sett varit topikala kortikosteroider (kortison). På senare år har dock andra preparatgrupper fått en växande plats.

Vid lindrigt till måttligt eksem är kortisonbehandling alltjämt förstahandsval av behandling. Säkerheten vid kortisonbehandling är hög och risken för systembiverkningar vid sådan tillfällig eller periodvis lokal steroidbehandling är liten.

Risk för hudatrofi och lindriga systemeffekter

Vid långvarig användning på stora hudytor, och framför allt med starkare kortison (grupp III‍-‍IV) finns risk för bland annat hudatrofi och lindriga systemeffekter. Eksem i ansiktet ska sällan behandlas med starkare preparat än grupp I, medan man i hudveck kan använda grupp I‍–‍II. Liniment och lösningar från grupp II‍–‍III är de lämpligaste beredningarna för hårbotten.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.