Hyperhidros, ökad svettning

Hyperhidros yttrar sig typiskt som abnorm svettning lokaliserad till händer, fötter och axiller. Vid utredning är det viktigt att utesluta bakomliggande orsak som sjukdom eller läkemedelsbiverkan. Tillståndet behandlas i första hand med lokalbehandling och i andra hand antikolinergika. Vid svåra fall bör konsultation ske med dermatolog.

Hyperhidros innebär abnorm, kraftig svettproduktion, och drabbar cirka 1 % av befolkningen. Tillståndet kan vara av primär eller sekundär genes.

Primär hyperhidros är oftast idiopatisk, lokaliserad till axiller, handflator och fötter och utlöses eller försämras ofta av stress och oro.

Vid sekundär hyperhidros ska bakomliggande sjukdomar uteslutas. Det är också en relativt vanlig biverkan av vissa läkemedel, såsom exempelvis selektiva serotonin­återupptags­hämmare (SSRI). Tillståndet kan även vara fysiologiskt utlöst på grund av till exempel:

  • graviditet
  • menopaus
  • feber.

Vid sekundär hyperhidros tenderar besvären att vara mer utbredda men kan även vara fokala. Det är vanligare att nattliga svettningar förekommer vid sekundär hyperhidros jämfört med vid primär hyperhidros.

Utredning

Vid primär hyperhidros ska besvären ha pågått längre än 6 månader. Bakomliggande orsaker ska inte heller ha kunnat påvisas.

Vid sekundär hyperhidros ska bakomliggande orsaker uteslutas, såsom:

  • metabola sjukdomar
  • maligniteter
  • psykogena faktorer
  • endokrina sjukdomar
  • neurologiska sjukdomar.

En noggrann anamnes som innefattar frågor om läkemedelsanvändning och missbruk av alkohol eller andra droger är viktig. Eventuell laboratoriemässig utredning (såsom hormonanalyser) sker med ledning av anamnes och status.

Behandling

Behandlingen bör om möjligt vara kausal.

Vid lokal svettning används aluminiumklorid 20‍–‍25 % i etanol (exempelvis Absolut Torr) en gång på kvällen i 4 veckor. Om överdriven svettning i händer och fötter kan jontofores användas.

Vid lokal behandling av svår primär axillär hyperhidros hos vuxna används Glykopyrronium bromid. Detta lokalt verkande antikolinergikum ska appliceras varje kväll i 4 veckor, därefter kan behandlingen glesas ut beroende på behandlingssvar. Glykopyrronium ingår inte i läkemedelssubventionen. Vid utebliven effekt vid behandling med Glykopyrronium bromid kan behandling med antikolinergika (oxybutynin) peroralt diskuteras 

(53)

.

Vid uttalad idiopatisk handsvett och axillär svettning ska man rådgöra med dermatolog. För vissa av dessa patienter kan injektion med botulinumtoxin vara ett alternativ.

Komplikationer

Hyperhidros kan upplevas som en svår social funktionsnedsättning och leda till depression och social isolering.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.