Behandling av personuppgifter

Kontakt med Läkemedelsbokens redaktion via e‍-‍post eller e‍-‍formulär innebär att Läkemedelsverket kan komma att behandla personuppgifter.

Ändamålet med personuppgifts­behandlingen är att kunna hantera inkomna ärenden, svara på eventuella frågor och att iaktta reglerna om allmänna handlingar. Läkemedelsverket svarar ibland på e‍-‍post via vanlig post av integritetshänsyn.

Lämna inte personuppgifter om din eller andras hälsa, vilket klassificeras som en känslig personuppgift, i e‍-‍post eller e‍-‍formulär. Skicka sådana uppgifter istället med vanlig post.

I huvudregel behandlas personuppgifterna av personal hos Läkemedelsverket som handlägger den specifika frågan eller det specifika ärendet. Läkemedelsverket har dock även en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar till den som begär det och att lämna ut uppgifter när uppgiftsskyldigheten följer av lag. Sådana uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess lämnas inte ut i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Läkemedelsverket hanterar personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU 2016/679) och lag (2018:218) med kompletterande bestämelser till EU:s dataskyddsförordning. Därutöver finns specifika författningar som styr Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter.

Läkemedelsverket behandlar personuppgifter i samband med Läkemedelsboken med "uppgift av allmänt intresse" som rättslig grund.

Läkemedelsverket sparar informationen i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras.

Om Läkemedelsverket får uppgifter om en annan fysisk person kan Läkemedelsverket komma att behöva informera denne om att det sker en personuppgiftsbehandling och vem som är uppgiftslämnare.

Du har rätt att få ett besked om huruvida Läkemedelsverket behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

När Läkemedelsverket behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Läkemedelsverket inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Läkemedelsverket upphöra med behandlingen.

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Läkemedelsverket från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra Läkemedelsverket från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Läkemedelsverket ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller när personuppgifterna framgår av en allmän handling har Läkemedelsverket dock ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om Läkemedelsverket behandlar personuppgifter om dig med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll. Du kan exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Relaterad information

Läs mer om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter på Läkemedelsverkets webbplats.

Kontakt­uppgifter

Läkemedelsverket
Telefon: 018-17 46 00
E-post: registrator@lakemedelsverket.se
Adress: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

Dataskyddsombud: Helena Berlin

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.