Precisions­medicinsk behandling

Grundtanken med precisionsmedicinsk behandling är att öka sannolikheten för behandlingsnytta och minska risken för onödiga biverkningar från en behandling med låg sannolikhet för nytta.

Precisionsmedicinsk behandling är specifikt anpassad till patientens diagnos och biomarkörer, ofta i form av förvärvade genetiska egenskaper i tumören.

Exempel på precisionsmedicinsk diagnostik är de genetiska analyser som utförs avseende specifika genfusioner, amplifiering eller mutationer i gener som:

  • HER2 (Human epidermal growth factor receptor 2)
  • ALK (Anaplastic lymphoma kinase)
  • ROS (Reactive oxygen species)
  • EGFR (Epidermal growth factor receptor)
  • KRAS (Kirsten rat sarcoma virus oncogene)
  • BRAF, (B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase)
  • FGFR, (Fibroblast growth factor receptor).

Immunhistokemisk analys av proteinuttryck används också.

Vad är precisions­medicinsk behandling?

Precisionsmedicinsk behandling innebär att en grupp patienter med samma cancerform kan erbjudas olika, skräddarsydda behandlingar (se figur 3). En förutsättning är att tumörerna har molekylära drag som medger precisionsmedicinska behandlingsval. Annars rekommenderas standardbehandling, ofta med cytostatikakombinationer.

Samtidigt kan precisionsmedicin också betyda att olika cancerformer med samma genetiska eller tumörbiologiska förändring kan erbjudas samma behandling. Det gäller till exempel bröstcancer och mag-tarmcancer eller lungcancer och njurcancer (se figur 4). HER2-postitiv bröstcancer och magsäckscancer kan båda behandlas med HER2- hämmande antikroppen trastuzumab.

Precisionsmedicin syftar till att välja rätt behandling för varje patient. Se beskrivning av figuren nedan.

Precisionsmedicin syftar till att välja rätt behandling för varje patient. Patienter med samma diagnos kan baserat på cancerns molekylära profil rekommenderas olika behandlingsstrategier för störst sannolikhet till klinisk nytta.

  • De ljusblå individerna i bilden illustrerar patienter som i sina tumörer inte har några molekylära drag som medger precisionsmedicinska behandlingsval. Dessa patienter rekommenderas därför standardbehandling, ofta med cytostatikakombinationer.

  • Individerna i andra färger illustrerar patienter som i sina tumörceller har specifika molekylära drag som kan matchas mot en precisionsmedicinsk behandling i intravenös eller peroral form.

Samma målstyrda terapi vid olika cancerdiagnoser. Se beskrivning av figuren nedan.

Tumörer i olika diagnosgrupper, till exempel bröstcancer och mag-tarmcancer eller lungcancer och njurcancer, kan uppvisa gemensamma molekylära avvikelser som innebär att samma precisionsmedicinska behandlingsstrategi kan användas i dessa olika diagnoser. Exempel på detta är HER2-positiv bröstcancer och magsäckscancer som kan behandlas med HER2-antikroppen trastuzumab.

Information som styr precisions­medicinsk behandling

Vid utredning av flera cancerformer ingår idag genetisk analys, så kallad massekvensering, som standardanalys för att avgöra huruvida patienten, baserat på tumörens profil, kan erbjudas en viss behandling.

I andra situationer, när effektiva behandlingsmöjligheter saknas inom rutinsjukvården, kan vården i studiesyfte beställa en bredare molekylär profil som grund för att identifiera en möjlig studie inom vilken patienten skulle kunna erbjudas en precisionsmedicinsk behandling.

Precisionsmedicinsk diagnostik kan också bidra med prognostisk information som leder till att man kan avstå en viss behandling, till exempel adjuvant cytostatika. Precisionsmedicinska överväganden innebär också hänsyn till individuella patientrelaterade faktorer parallellt med den rent tumörbaserade molekylärmedicinska informationen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.