Cytostatika­kombinationer och administration

Vid kombinationsbehandlingar ska de ingående läkemedlen vara effektiva mot sjukdomen och ha olika och samverkande effekt utan att tillsammans ge för svåra biverkningar.

Genom att varje läkemedel ges i begränsad dos kan biverkningarna minimeras och effekten maximeras. Ordination, beredning och administration av cytostatika kräver särskild kunskap och ställer höga krav på kompetens och patientsäkerhet.

Berednings­former och administration

Cytostatikabehandling finns i olika beredningsformer och administreras oftast intervenöst som en infusion eller injektion eller peroralt. Vissa cytostatika kan också ges som topikal eller intratekal behandling eller i form av lokala instillationer i bukhåla eller hjärtsäck.

Oavsett administrationsform krävs noggrann monitorering av förväntade biverkningar. Eftersom cytostatika i injektionsform kan ha en kärlretande effekt ger ansvarig sjuksköterska företrädesvis behandlingen i något av följande:

  • en perifert insatt central venkateter (PICC‍-‍line)
  • subkutan venport (port‍-‍a‍-‍cath)
  • i en annan central venkateter (CVK).

Ibland innehåller regimen en kontinuerlig infusion under flera dygn genom en så kallad ”‍homepump‍”, som automatiskt, kontinuerligt infunderar cytostatika i kärlet under en given tid. Patienten får behandling i så kallade kurer eller cykler med specificerade intervaller, vanligen med två till fyra veckors mellanrum.

Extravasering

Läckage av cytostatika utanför blodkärlet vid injektionsstället (så kallad extravasering), då läkemedel hamnar i kringliggande vävnader, kräver akut omhändertagande av vården, eftersom cytostatika kan vara mycket vävnadsretande. Dessa vävnadsskador kan ibland kräva plastikkirurgisk åtgärd. Särskilt hög är risken vid extravasering av antracyklin. Det finns också en risk för trombos i anslutning till den venösa infarten. För handläggning av extravasering se stöddokumentet i Kunskapsbanken.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.