Andra småmolekylära och övriga målriktade läkemedel

Inom gruppen andra småmolekylära och övriga målriktade läkemedel ingår läkemedel med olika verkningsmekanism och olika målstrukturer.

 • Proteasomhämmare
 • Poly (ADPribos) polymeras (PARP)‍-‍hämmare
 • mTOR-hämmare
 • HDAC-hämmare
 • BCL2-hämmare
 • A-vitaminsyra.

Exempel på läkemedel

Se exempel på läkemedel i de olika klasserna i tabell 2.

Små­molekylära preparat, målmolekyl Läkemedels­substans
Proteasom
 • bortezomib
 • karfilzomib
 • ixazomib
mTOR
 • everolimus
 • temsirolimus
 • sirolimus
HDAC
 • panobinostat
BCL-2
 • venetoklax
bcr-abl 
 • dasatinib
 • ponatinib
 • bosutinib
 • nilotinib
BTK
 • ibrutinib
 • akalabrutinib
 • zanubrutinib
PARP
 • niraparib
 • olaparib
 • rukaparib
 • talazoparib

Proteosomhämmare verkar genom hämmad tumörcellstillväxt och induktion av apoptos. Proteasomhämmarna bortezomib, karfilzomib och ixazomib används vid behandling av myelom.

Hämmare av serin-/treoninkinaset mTOR inkluderar temsirolimus och everolimus som ger nedreglering av proliferation och angiogenes. mTOR‍-‍hämmare används vid behandling av avancerad njurcancer.

B-cell lymphoma (BCL2)‍-‍hämmaren venetoklax används vid kronisk lymfatisk leukemi, (KLL).

Poly(ADPribos) polymeras (PARP)‍-‍hämmare blockerar PARP som reglerar DNA‍-‍reparation. PARP-hämmare används vid tumörer med konstitutionella varianter eller somatiska mutationer i generna breast cancer typ 1 och typ 2 (BRCA1 och BRCA2.) Behandlingen används vid metastaserad äggstockscancer och ibland vid bukspottkörtelcancer och prostatacancer med mutation i BRCA1 eller BRCA2 generna.

Histon deacetylas (HDAC) hämmaren vorinostat används vid behandling av kutant T‍-‍cellslymfom, men har inte godkänd indikation för detta inom EU.

Aflibercept är ett rekombinant fusionsprotein, en så kallad vascular endothelial growth factor (VEGF) trap, som binder lösligt cirkulerande VEGF med angiogeneshämmande effekt. Aflibercept kan användas tillsammans med cytostatika för behandling av metastaserad tjock- och ändtarmscancer.

Behandling med A-vitaminsyra, all‍-‍trans retinoid acid (ATRA), används vid akut promyelocytleukemi (APL) eftersom den specifika genetiska defekten orsakar en oförmåga att använda A‍-‍vitaminsyra. Även arseniktrioxid används vid behandling av APL.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.