Kontrollpunkts­hämmare

Behandling med kontrollpunktshämmare (checkpointhämmare) ingår i begreppet immunterapi.

Exempel på kontrollpunktshämmare är: 

 • ipilimumab
 • atezolizumab
 • avelumab
 • cemiplimab
 • durvalumab
 • dostarlimab
 • nivolumab
 • pembrolizumab
 • relatlimab.

CTLA4 hämmare

Cytotoxic T lymfocyt antigen 4 (CTLA4)‍-‍receptorn kontrollerar T‍-‍cellernas normala utmognad och bidrar till det immunologiska minnet.

Ipilimumab är en antikropp som hämmar kopplingen mellan CTLA‍-‍‍4-‍receptorn och dess ligander. Genom blockering av denna negativa reglermekanism förstärks det cytotoxiska T‍-‍cellssvaret hos individen.

Ipilimumab var den första registrerade kontrollpunkts-hämmaren och introducerades för behandling av metastaserat malignt melanom. Ipilimumab i kombination med PD‍-‍1 hämmare används vid bland annat malignt melanom och lungcancer.

PD-1/PD‍-‍L1 hämmare

Programmed death1-receptorn (PD‍-‍1) uttrycks på olika immunceller. Dess ligander PD‍-‍L1 och PD‍-‍L2 uttrycks också på tumörceller. Genom interaktion mellan PD‍-‍1 och PD‍-‍L1/2 hämmas T‍-‍cell‍-‍signaleringen och därmed immunförsvarets förmåga att attackera cancercellerna.

PD-1 och PD-L1-hämmare blockerar denna koppling och kan således hindra cancerns möjlighet att undkomma immunförsvaret. Antikroppar mot PD‍-‍1 och PD‍-‍L1 är standardbehandling vid bland annat:

 • malignt melanom
 • lungcancer
 • njurcancer
 • huvud-halscancer.

Vid vissa cancertyper, exempelvis matstrups- och magsäckscancer samt lungcancer och urotelial cancer, utgör PD‍-‍L1 uttryck i tumörvävnaden en prediktiv biomarkör för behandlingssvar.

Vid tjock- och ändtarmscancer är indikationen kopplad till påvisad defekt mismatch-reparation (dMMR) i tumören som ger upphov till instabilitet i repetitiva DNA‍-‍sekvenser (mikrosatellitinstabilitet, MSI). Tumörer med hög mutationsbörda, så som malignt melanom och lungcancer, svarar också generellt bättre på kontrollpunktshämmare.

Kontrollpunktshämmarna administreras i form av intravenösa infusioner med två till sex veckors intervall.

Behandling med PD‍-‍1/PD‍-‍L1 hämmare kan ges såväl neoadjuvant och adjuvant som vid palliativ indikation, och ges som monoterapi eller i kombination med cytostatika eller målriktad behandling.

PD-1 hämmarna innefattar:

 • nivolumab
 • pembrolizumab
 • dostarlimab
 • cemiplimab.

PD-L1 hämmarna innefattar:

 • atezolizumab
 • avelumab
 • durvalumab.

Den kliniska effekten tycks likvärdig mellan preparaten, men indikationerna kopplas till registreringsstudiernas resultat.

Hämning av lymphocyte-activation gene 3 (LAG3) utgör en ny strategi för hämning. Relatimab är en LAG3‍-‍blockerande antikropp som återställer T‍-‍cellsfunktionen för ett starkare immunsvar. Behandlingen ges i kombination med nivolumab med indikation malignt melanom.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.