Proteinkinas­hämmare

Idag finns ett 50-tal läkemedel baserade på hämning av proteinkinaser i kliniskt bruk.

Proteinkinashämmarna kan vara av olika typer och ha olika specificitet så som:

 • tyrosinkinashämmare
 • serin-treoninkinashämmare
 • cyklinberoende kinashämmare
 • multikinashämmare.

Exempel på olika proteinkinashämmare:

 • multikinashämmare (VEGFR/PDGFR/KIT/RET med flera)
 • EGFR/Her-2 hämmare
 • CDK4/6 hämmare
 • ALK/ROS/c-Met /RET hämmare
 • JAK1/2 hämmare
 • BRAF hämmare
 • SMO/hedgehog hämmare
 • PIK3K hämmare
 • FGFR hämmare
 • (N)TRK hämmare
 • IDH1/2 hämmare.

Se exempel på läkemedel i de olika klasserna i tabell 1.

Exempel på läkemedel

Tyrosinkinas­receptor­hämmare, målmolekyl Läkemedels­substans
Multikinas­hämmare (VEGFR/‌PDGFR/‌KIT/‌RET med flera)
 • imatinib
 • pazopanib
 • lenvatinib
 • nintedanib
 • sunitinib
 • sorafenib
 • regorafenib
 • dasatinib
 • vandetanib
 • kabozantinib
 • avapritinib
 • ripretinib
VEGF/‌VEGFR2
 • axitinib
 • tivozanib
 • apatinib
EGFR/‌Her-2
 • erlotinib
 • lapatinib
 • gefitinib
 • tukatinib
 • afatinib
 • neratinib
 • osimertinib
 • dakomitinib
CDK4-/‌CDK6-hämmare
 • palbociclib
 • ribociclib
 • abemaciclib
ALK/‌ROS/‌c‍-‍Met/‌RET 
 • krizotinib
 • brigatinib
 • ceritinib
 • selperkatinib
 • pralsetinib
 • alektinib
 • lorlatinib
JAK1/JAK2
 • ruxolitinib
 • fedratinib
BRAF
 • enkorafenib
 • vemurafenib
 • dabrafenib
IDH1/IDH2
 • ivosidenib
SMO/‌hedgehog
 • vismodegib
 • sonidegib
 • glasdegib
PIK3K
 • alpelisib
 • idelalisib
 • duvelisib
FGFR
 • pemigatinib
 • futibatinib
(N)TRK
 • entrectinib
 • larotrectinib
MEK1/MEK2
 • binimetinib
 • kobimetinib
 • trametinib
 • selumetinib

Proteinkinashämmare har namn som oftast slutar på -ib (för inhibition) och tilläggsnamn som ger en indikation på verkningsmekanism så som:

 • -tinib för tyrosinkinasinhibitorer
 • -anib för angiogenesinhibitorer
 • -denib för isocitrate dehydrogenase 1 respektive 2 (IDH1/IDH2) inhibitorer (ivosedenib, enasidenib).

Proteinkinashämmare används vanligen som monoterapi men kan ibland kombineras med cytostatika eller immunterapi.

Proteinkinaser kan i enstaka diagnoser som gastrointestinal stromacellstumör (GIST) användas adjuvant men har sitt huvudsakliga användningsområde vid metastaserad sjukdom. Dessa små molekyler administreras oftast peroralt.

Tyrosinkinas­hämmare i kliniskt bruk

KIT protooncogene receptor tyrosine kinase (KIT)-hämmaren imatinib blev ett av de första effektiva proteinkinashämmande preparaten. Detta har revolutionerat behandlingen vid gastrointestinal stromacellstumör (GIST) och kronisk myeloisk leukemi.

Multikinas­hämmare

Nu är även multikinashämmarna sorafenib, sunitinib och regorafenib viktiga alternativ i behandlingsarsenalen vid GIST. Vid njurcancer används också multikinashämmarna sorafenib, sunitinib och pazopanib. Vid hepatocellulär cancer är sorafenib och lenvatinib indicerade i palliativ situation. Lenvatinib är också godkänd för avancerad differentierad sköldkörtelcancer och avancerad endometriecancer.

Specifika tyrosinkinas­hämmare

Andra exempel på tyrosinkinashämmare inom onkologisk behandling av solida tumörer är lapatinib vid Her‍-‍‍2-‍positiv bröstcancer och erlotinib och gefitinib vid EGFR-muterad lungcancer. Cyklinberoende kinas 4/6 (CDK4/6) hämmare är en läkemedelsgrupp som introducerats på senare år vid bröstcancer. Vid lungcancer med Anaplastiskt Lymfom Kinas (ALK) eller Ros Onkogen (ROS)‍-‍fusioner är ALK‍-‍hämmare som alectinib, brigatinib och lorlatinib första linjens behandling.

Sköldkörtelcancer och lungcancer med mutationer i genen Rearranged During Transfection (RET) kan erbjudas behandling med RET‍-‍hämmaren selperkatinib.

Vismodegib hämmar hedgehogsystemet genom att substansen binder till transmembranproteinet Smoothened (SMO) och blockerar därigenom hedgehog signalvägen intracellulärt. Vismodegib och sonidegib används vid avancerad basalcellscancer.

BRAF-genen uppvisar frekvent mutationer i malignt melanom och mer sällan vid tjock- och ändtarmscancer. Vemurafenib och dabrafenib är serin-treonin-kinashämmare riktade mot BRAF och är indicerade för behandling av malignt melanom med BRAF V600-mutation. Vid metastaserat malignt melanom används BRAF‍-‍hämmare tillsammans med MEK‍-‍hämmare (dabrafenib+trametinib eller enkorafenib+binimetinib).  Vid tjock- och ändtarmscancer med BRAF‍-‍mutation finns behandlingsmöjlighet med BRAF‍-‍hämmaren enkorafenib i kombination med EGFR‍-‍inhiberande antikroppen cetuximab.

Tyrosinkinas­hämmare för behandling av hemato­logiska sjukdomar

Inom hematologin används multikinashämmaren dasatinib vid kronisk myeloisk leukemi (KML) liksom bcr‍-‍abl inhibitorn nilotinib som används vid KML och akut lymfoblastisk leukemi (ALL) med bcr‍-‍abl fusion. Tyrosinkinashämmaren ibrutinib och senare generationers BTK‍-‍hämmare acalabrutinib och zanubrutinib är indicerade för flera olika lymfomentiteter, till exempel:

 • mantelcellslymfom
 • Kronisk lymfatisk leukemi, (KLL)
 • marginalzonslymfom.

Januskinas 1 och 2 (JAK1/JAK2)-mutationer förekommer i myelofibros.

Behandling med JAK-hämmare som ruxolitinib och fedratinib används vid myeloproliferativa sjukdomar.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.