Dosering och farmakokinetik

De flesta cytostatika doseras i relation till kroppsyta (mg/m2), medan vissa doseras i relation till njurfunktion (glomerulär filtrationsförmåga, GFR) eller kroppsvikt.

Farmakokinetiken bestäms av läkemedlets:

  • absorption
  • distribution
  • metabolism
  • utsöndring.

I enstaka situationer, vid till exempel högdosbehandling med metotrexat, bestäms plasmakoncentration av cytostatika för effekt- och biverkningskontroll, vilket avgör läkarens beslut om dosering av antidoten kalciumfolinat. I övrigt görs inte rutinmässiga mätningar av plasmakoncentrationer.

Skillnader i plasmakoncentration och behandlingseffekt kan vara kopplad till genetiskt orsakade skillnader i läkemedelsmetabolism. Exempel på detta är genetiska varianter i:

  • cytokrom P‍-‍450
  • UGT1A1 (avseende irinotekan)
  • dihydropyrimidindehydrogenas (DPYD, avseende 5‍-‍flourouracil och dess prodroger).

Läkemedelsbehandling och användning av naturpreparat kan också påverka farmakokinetiken vid cytostatikabehandling, vilket är viktigt att kartlägga och informera patienter om. 

Se stöddokument för komplementär och alternativ medicin, i Kunskapsbanken Regionala cancercentrum i samverkan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.