Medicinsk onkologisk behandling

Medicinsk onkologisk behandling kan översiktligt indelas i behandling med cytostatika (kemoterapi), målriktad behandling, immunterapi och endokrin behandling.

Kombinationer av dessa olika behandlingsformer används i olika syften och i olika situationer vid de flesta cancersjukdomar. Valet av behandling baseras på patientrelaterade faktorer, cancerform och cancercellernas specifika uttryck av biomarkörer.

Kapitlet syftar till att ge en översikt över de typer av läkemedel som används vid medicinsk onkologisk behandling och exempel på dessas användningsområden.

Nationella regim­biblioteket

I Sverige finns de flesta aktuella medicinska behandlingskombinationer (regimer) beskrivna i det nationella regimbiblioteket som hittas under Kunskapsbanken vid Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

Regimbiblioteket innehåller beskrivningar av läkemedelsregimer och separat basfakta om de ingående läkemedlen för flera hundra behandlingar inom cancerområdet, uppdelat på indikationer för vuxna och barn samt på olika diagnoser.

I regimbiblioteket finns information om:

 • läkemedel
 • doser
 • administrationsscheman
 • villkor för behandling
 • förväntade biverkningar.

Regimbiblioteket inkluderar också särskild patientinformation och i kunskapsbanken finns stöddokument för hantering av extravasering och specifika biverkningar inklusive omvårdnadsrekommendationer.

Blodprov vid behandlings­start

Vid start av varje behandlingsomgång (cykel) behöver patienten lämna blodprov som grund för läkarens ordination av behandlingen. Vilka prover som krävs skiljer sig mellan olika behandlingar och villkor anges i regimbiblioteket. Vid cytostatikabehandling kontrolleras vanligen blodvärden (Hb, LPK, neutrofila och trombocyter) samt lever- och njurfunktion. Vid målriktad behandling och immunterapi behövs ofta kompletterande prover och analyser, inklusive till exempel:

 • kontroll av elektrolyter
 • utökad njurfunktionsanalys
 • sköldkörtelstatus
 • kortisol
 • annan specifik biokemi eller EKG.

För detaljerad information om behandlingsval vid olika diagnoser och i olika kliniska situationer hänvisas till den del av Kunskapsbanken som innefattar de nationella vårdprogrammen inom cancerområdet.

När används medicinsk onkologisk behandling?

Många patienter med cancersjukdom erbjuds en kombination av:

 • kirurgi
 • strålbehandling (inklusive isotopbehandlingar)
 • olika slags medicinsk behandling.

Merparten av den medicinska onkologiska behandlingen ges på högspecialiserade behandlingsenheter inom den onkologiska eller kirurgiska specialistvården. Medicinsk onkologisk behandling kan ges som enda botande behandling vid många hematologiska maligniteter, men ges även i palliativa situationer.

Botande behandling

Vid botande behandling av många cancerformer ges den medicinska onkologiska behandlingen i kombination med kirurgi och/eller strålbehandling. Medicinsk onkologisk behandling kan ges såväl neoadjuvant (inför kirurgi eller annan botande behandling) som adjuvant (postoperativt) för att utrota mikrometastaser och minska risken för återfall i cancersjukdom.

Symtomlindrande behandling

Palliativ medicinsk behandling syftar till att ge tumörbromsande och symtomlindrande effekter när cancersjukdomen inte är botbar.

Acceptansen för biverkningar

 • Vid högdosbehandling accepteras uttalade biverkningar då syftet med behandlingen är att uppnå lång sjukdomsfri överlevnad. Högdosbehandling med cytostatika i kombination med stamcellsstöd används vid lymfom och myelom med hög risk för recidiv eller vid sjukdomsrecidiv av dessa cancerformer.

 • Vid neoadjuvant behandling kan högre risk för biverkningar också accepteras, då syftet är att möjliggöra bot för patienten.

 • Vid palliativ behandling är bästa möjliga livskvalitet central och biverkningarna bör därför noggrant vägas mot den förväntade behandlingseffekten och målet med behandlingen.

Patienten ska säkras delaktighet i beslut kring vilka biverkningar som kan accepteras i en given situation.

Cytostatika utvecklades under 1940-talet från stridsgasen senapsgas. Cytostatika hämmar på olika sätt celldelning och tillväxt eller dödar celler som genomgår snabb celldelning. De första cytostatikapreparaten användes kliniskt som monoterapi för behandling av lymfom. Efter utveckling av olika kombinationer av cytostatika ökade effekten och behandlingsprinciperna spreds till fler diagnoser.

Läs mer på sidan Cytostatika­behandling.

Målriktade behandlingar introducerades i början av 2000‍-‍talet vid lymfom och kronisk myeloisk leukemi och är idag en del av standardbehandlingen vid flertalet cancerformer.

Målriktade läkemedel påverkar en specifik molekyl eller mekanism som är avgörande för cancercellens tillväxt och förmåga till spridning och metastasering. Målmolekylen är ofta specifikt uttryckt eller förändrad i cancercellen.

Målriktad behandling utgörs av:

 • monoklonala antikroppar (biologiskt verksamma läkemedel)
 • proteinkinashämmare
 • andra små molekylära preparat.

Flertalet målriktade läkemedel, särskilt antikroppar, kombineras med cytostatikabehandling.

Läs mer på sidan Målriktad behandling.

Immunterapi i form av antikroppar riktade mot molekyler som reglerar immunförsvarets T‍-‍celler, så kallade kontrollpunktshämmare (checkpointhämmare), introducerades år 2011. Den första indikationen var behandling av malignt melanom, där immunterapi idag används såväl vid adjuvant som palliativ behandling.

Kontrollpunkthämmare är också en del av behandlingsarsenalen vid allt fler cancerformer, vilka idag innefattar bland annat:

 • cancer i urinblåsa och urinvägar
 • njurcancer
 • lungcancer
 • tjock- och ändtarmscancer
 • matstrupscancer.

Nya former av immunterapi som cellterapi är under utveckling, och området utvidgas löpande med nya behandlingskoncept och läkemedel.

Läs mer på sidan Immunterapi och cellterapi.

Endokrin behandling eller anti-hormonell behandling är en slags tidiga målriktade läkemedel som påverkar hormonreceptorer eller mekanismer för hormonsyntes. Läkemedel i denna grupp introducerades på 1970‍-‍talet för behandling av östrogen-receptorpositiv bröstcancer. Idag är endokrin behandling en viktig del i behandlingsarsenalen vid cancerformer som:

 • bröstcancer
 • prostatacancer
 • sköldkörtelcancer
 • neuroendokrina tumörer.

Läs mer på sidan Endokrin behandling.

Grundtanken med precisionsmedicinsk behandling är att öka sannolikheten för behandlingsnytta och minska risken för onödiga biverkningar från en behandling med låg sannolikhet för nytta. Precisionsmedicinsk behandling är specifikt anpassad till patientens diagnos och biomarkörer, ofta i form av förvärvade genetiska egenskaper i tumören.

Läs mer på sidan Precisions­medicinsk behandling.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.