Biverkningar vid immunterapi och cellterapier

Biverkningarna vid behandling med kontrollpunktshämmare (checkpointhämmare) kopplas till en överaktivering av immunsystemet som angriper olika organsystem genom autoimmuna reaktioner. 

Risken för biverkningar varierar mellan olika modaliteter, preparat och underliggande sjukdom. Symtomen kan bli allvarliga och är viktiga för vården att känna till och behandla korrekt. 

I Kunskapsbanken på regionala cancercentrum (RCC)s webbplats finns RCC stöddokument för bedömning och hantering av dessa biverkningar.

Kombinationsbehandling med PDL‍-‍1- och CTLA4‍-‍hämmare ger högre risk för immunterapirelaterade biverkningar än monoterapi. De vanligaste biverkningarna utgörs av:

  • dermatit
  • tyreodit
  • gastrit
  • kolit
  • artrit
  • hepatit
  • hypofysit.

Biverkningar som penumonit och myokardit är ovanliga. Dessa inflammatoriska tillstånd, särskilt kolit, hepatit, hypofysit och pneumonit, kan bli livshotande om de inte behandlas i tid, och reaktionerna kan engagera flera organ.

Hantering av biverkningar

Patienter med samsjuklighet av autoimmun sjukdom så som reumatism har ökad risk för allvarliga biverkningar. Vid biverkningar rekommenderas behandlingspaus och insättande av kortison (initialt prednisolon 20‍-‍50 mg dagligen som gradvis trappas ned till en underhållsdos om cirka 7,5‍-‍10 mg dagligen).

Vid allvarliga biverkningar kan behandling med immunsuppressiva läkemedel ges. Se RCC stöddokument Bedömning och hantering av biverkningar vid behandling med checkpointhämmare.

Vid biverkningar rekommenderas att fortsatt behandling ges först om och när symtomen klingat av.  Dosreduktion rekommenderas inte. Att återuppta behandling kan vara kontraindicerat efter livshotande biverkningar.

CAR-T-cellsbehandling ger risk för cytokinfrisättningssyndrom, normalt med lindriga symtom i form av illamående och feber. Det kan också utvecklas till en mer allvarlig och till och med livshotande biverkan som kräver beredskap för och närhet till intensivvård. CAR‍-‍T‍-‍cellsbehandling ges därför endast vid högt specialiserade kliniker.

Cytokinfrisättningssyndrom ger symtom som feber, hypoxi och hypotoni och behandlas med:

  • vätska
  • cirkulations- och andningsstöd
  • inflammationsdämpande läkemedel (steroider och IL‍-‍6 receptorantikroppen tocilizumab).

Biverkningar som drabbar centrala nervsystemet (CNS) vid CAR‍-‍T‍-‍cellsbehandling, så kallat Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome (ICANS), uppträder cirka 4‍–‍10 dagar efter behandling och ger symtom som förvirring och talsvårigheter. Behandling sker i första hand med högdos steroider. Sena biverkningar inkluderar ökad risk för infektioner och svagt vaccinsvar, vilket beror på fortsatt CAR‍-‍T‍-‍cellsaktivitet med selektivt dödande av normala CD19 uttryckande B‍-‍celler och en immunassocierad cytopeni.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.