Venös tromboembolism hos barn

Venös tromboembolism (VTE) hos barn före tonåren är ett mycket ovanligt tillstånd. Diagnostik och behandling sköts av barnläkare på sjukhus.

Incidensen av venös tromboembolism är < 1 per 100 000 barn och år 

(42) (43)

. Högst risk ses hos barn < 1 års ålder och hos barn i tonåren. Till skillnad från hos vuxna kan man i de flesta fall påvisa en utlösande orsak hos barn. I många fall är trombosen associerad till en central venkateter (CVK) eller liknande.

Trombos i de övre extremiteterna ses nästan lika ofta som i de nedre extremiteterna. Diagnostik och behandling sköts av barnläkare på sjukhus. För diagnostik av venös tromboembolism är ultraljud och datortomografisk lungangiografi (DTLA) att anse som förstahandsmetoder.

Trombolytisk behandling

Trombolytisk terapi kan ges vid sådan lungembolism som är massiv eller inte svarar på heparin samt vid utbredd djup ventrombos. Behandlingen är dock förenad med ökad blödningsrisk. Om trombolytisk behandling till barn övervägs bör detta ske i samråd med barnläkare som har erfarenhet av denna typ av behandling.

Sekundär­profylax

Sekundärprofylax kan ges med fortsatt lågmolekylära hepariner (LMH) eller övergång till warfarin, men på senare tid har både rivaroxaban och dabigatran fått indikation för behandling av VTE hos barn 

(44) (45)

. För dosering se respektive produktresumé.

Antikoagulationsbehandling av barn bör skötas av barnläkare med erfarenhet inom området. Vid tillfälligt utlösande trombosorsak som elimineras och med normalisering av status, ges behandlingsdos i 3 månader.

Efter oprovocerad tromboembolism förlängs behandlingen till 6‍–‍12 månader och om denna recidiverar ges behandling tills vidare med årlig omprövning.

Hepariner

För de lågmolekylära hepariner som är registrerade i Sverige finns pediatrisk indikation enbart godkänd för Dalteparin. Enligt ACCP guidelines (American College of Chest Physicians) finns rekommendationer även för exoxaparin och tinzaparin att använda för pediatriska patienter 

(42)

. Se terapirekommendation 3.

Lågmolekylära hepariner

Doseringa
  • Enoxaparin: 1,0–1,5 mg/kg kroppsvikt 2 gånger/dag (42) .
  • Dalteparin: 100–150 IE/kg kroppsvikt 2 gång/dag. Från 8 års ålder ges vuxen dosering, se produktresumé.
  • Tinzaparin: 175–275 IE/kg kroppsvikt 1 gång/dag (42) .
Önskad plasmanivå
  • 0,5–1,0 anti-Xa-enheter i prov taget 4‍–‍6 timmar efter subkutan injektion.

Ofraktionerat heparin

Doseringa
  • Bolusdos: Högst 75‍–‍100 IE/kg kroppsvikt
  • Infusion: 20–28 IE/kg kroppsvikt/timme
Önskad plasmanivå
  • 0,35–0,70 anti-Xa-enheter/ml (eller APTT motsvarande detta).

a. Högst dos ges neonatalt och dosen reduceras successivt från 2 månaders ålder. Gäller alla hepariner.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.