Åtgärder vid avvikande PK(INR)‍-‍värden

För patienter som behandlas med warfarin finns det ett antal rekommendationer att följa vid avvikande protrombinkomplex (international normalized ratio) (PK(INR))‍-‍värden.

Patienter med warfarinbehandling monitoreras med hjälp av koagulationstestet PK(INR) som mäter koagulationsförmågan. Nedan följer råd vid avvikelse i PK(INR) från det normalt önskade behandlingsmålet 2.0‍-‍3.0 

(38)

.

Frågor att ställa sig vid PK(INR) < 1,8 eller > 4,0

 • Vad är den sannolika orsaken till PK(INR)‍-‍avvikelsen?
 • Möjliga orsaker att efterfråga är till exempel complience, alkohol, nya läkemedel, eller naturpreparat som kan interagera?
 • Behöver patienten kontaktas?
 • Behöver enstaka AK‍-‍dos eller underhållsdos ändras?
 • Behövs behandling med lågmolekylära hepariner (LMH) eller vitamin K?
 • När ska PK(INR) kontrolleras?

Åtgärder vid lågt PK(INR) (< 1,8)

 • Kontakta vid behov patienten för att utreda orsaken.
 • Ge eventuellt extrados warfarin och justera vid behov veckodosen.
 • Ge vid behov tillägg av LMH i profylaxdos, ökad profylaxdos eller i vissa situationer terapeutisk dos till patienter med hög tromboembolirisk, till exempel de med mekanisk hjärtklaff eller som nyligen påbörjat behandling för venös eller arteriell tromboembolism. Se faktaruta 3.
 • Kontrollera PK(INR) inom några dagar till en vecka.

Ökad profylaxdos innebär ett tillägg på 50-100%.

Dalteparin (25 000 E/ml)

 • Profylaxdos: 5 000 E = 0,2 ml × 1 s.c.

Tinzaparin (10 000 E/ml)

 • Profylaxdos: 4 500 enh = 0,45 ml × 1 s.c.

Enoxaparin (100 mg/ml)

 • Profylaxdos: 40 mg = 0,4 ml × 1 s.c.

Fondaparinux (2,5 mg/0,5 ml)

 • Profylaxdos: 2,5 mg = 0,5 ml × 1 s.c.

Åtgärder vid högt PK(INR) (> 4,0)

 • Kontakta vid behov patienten för att utreda orsaken.
 • Gör vid behov uppehåll med warfarin och justera eventuellt veckodosen.
 • Ge vid behov vitamin K – 2 mg peroralt av den intravenösa lösningen (Konakion Novum). Se avsnitt om ”Vitamin K” nedan.
 • Kontrollera PK(INR) inom några dagar till en vecka.

Vitamin K

Vitamin K kan användas för att reversera effekten av warfarin. Det aktuella PK(INR)‍-‍värdet och dosen avgör reverseringseffekten, som dröjer flera timmar och är maximal först efter cirka 24 timmar. Vid avvikande höga PK(INR)‍-‍värden kan vitamin K doseras enligt följande:

 • Konakion Novum, injektionsvätska, lösning 10 mg/ml.
 • Den intravenösa lösningen kan ges peroralt 1,0‍–‍5,0 mg, beroende på PK(INR) och klinisk situation.
 • Hög dos, till exempel 10 mg, kan ge resistens mot warfarin i mer än en vecka, vilket kan vara en olägenhet om man avser att fortsätta warfarinbehandlingen.
 • Svenska sällskapet för trombos och hemostas har givit tydliga riktlinjer för hur vitamin K ska användas för att reversera warfarineffekten (39) .

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.