Poliklinisering av patienter med venös tromboembolism

Patienter med venös tromboembolism (VTE) utan några komplicerande faktorer kan behandlas i hemmet.

Djup ventrombos

Sedan början av 1990 talet har man kunnat behandla patienter med djup ventrombos (DVT) i hemmet. Idag polikliniseras över 80 % av patienterna med DVT.

Patienter som rekommenderas inneliggande vård på sjukhus är till exempel de med:

 • uttalad symtomatologi
 • okontrollerad hypertoni
 • annan allvarlig sjuklighet (cancer, allvarliga infektioner)
 • pågående blödning
 • CNS-blödning eller CNS‍-‍operation
 • ökad blödningsrisk
 • graviditet
 • bristande compliance (demens, missbruk).

Lungemboli

Poliklinisk behandling av patienter med lungemboli görs vid:

 • opåverkat allmäntillstånd
 • normala vitalparametrar (som puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation och temperatur)
 • frånvaro av prognostiskt ogynnsamma tecken, såsom högerkammarpåverkan.

Inläggning bör övervägas vid förekomst av faktorer som komplicerar antikoagulansbehandlingen, till exempel vid:

 • graviditet
 • blödningsrisk
 • missbruk.

Inläggning bör också övervägas om patienten har minskade kardiopulmonella reserver, exempelvis kronisk lung- eller hjärtsjukdom eller utbredd lungemboli (LE) eller annan allvarlig sjukdom, till exempel cancer. Se figur 2 och faktaruta 2.

Misstankt lungemboli - Venos tromboembolism - Figur 2. Se nedan för beskrivning.

Inläggning krävs om patientens har:

 • ett påverkat allmäntillstånd (AT)
 • blodtryck mindre än 100 mmHg, alternativt puls över 110
 • saturation under 93 %
 • hjärt- och lungsjukdom.

Patienten ska även läggas in om de kliniska variablerna är utan anmärkning men om det finns en utbredning av lungemboli i pulmonalis/‌huvudartärer eller mer än 40 %, på lungscintografin. Om de kliniska variablerna och utbredningen av lungembolin är begränsad kan man överväga poliklinisering. Innan poliklinisering ska följande säkerhetsaspekter beaktas:

 • tecken till höger kammare (HK)‍-‍påverkan
 • blödningsrisk
 • social svikt
 • tydliga complianceproblem.

Observeras någon av dessa säkerhetsaspekter ska patienten läggas in.

Massiv lungemboli

 • minst 2 affekterade lobartärer eller mer än 50 % vid perfusionsskintigrafi

Påverkad hemodynamik

 • hypotension (SBT < 100), puls > 110/min, chockindex > 1 (= puls dividerat med systoliskt blodtryck), yrsel, svimning

Högerkammarpåverkan enligt EKG

 • T-neg V1-4 och/eller SI/QIII/TIII, nytillkommet förmaksflimmer

Högerkammarpåverkan med biokemiska markörer

 • förhöjda hjärtbiomarkörer (B-type natriuretic protein (BNP) NT‍-‍proBNP, Troponin T och Troponin I)

Högerkammarpåverkan på ekokardiografi

 • dilaterad höger kammare
 • systolisk pulmonell arteriell hypertension (förhöjt PA-tryck)
 • avplanad eller invers septumrörelse
 • nedsatt andningsvariation i vena cava inferior

Högerkammarpåverkan på DTLA

 • högerkammar­diameter/‌vänsterkammar­diameter > 1,0.

Nedsatt hjärtlungreserv

 • känd hjärtlungsjukdom.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.