Läkemedels­behandling

För behandling av venös tromboembolism (VTE) finns ett flertal alternativ av antikoagulantia.

Non-vitamin K Oral Antikoagulants (NOAK) utgör idag över 90 % av läkemedelsbehandlingen vid konstaterad VTE. Warfarin används i mycket specifika situationer bland annat hos patienter med intolerans mot NOAK, grav njursvikt eller har en kombination av Lupus- och kardiolipinantikroppar. Trombolys ges som regel på vitalindikation vid utbredd lungemboli med cirkulationssvikt.

Behandling med NOAK

NOAK är idag (2023) förstahandsbehandlingen av VTE i Sverige och den helt dominerande behandlingen för VTE. Exempel på NOAK‍-‍läkemedel och när läkemedlet kan initieras:

Rivaroxaban

Läkemedlet kan initieras direkt efter VTE‍-‍diagnosen.

Apixaban

Läkemedlet kan initieras direkt efter VTE‍-‍diagnosen.

Edoxaban

Läkemedlet kan initieras på indikationen VTE, men ska ha föregåtts av LMH subkutant under minst fem dagar.

Dabigatran

Läkemedlet kan initieras på indikationen VTE, men ska ha föregåtts av LMH subkutant under minst fem dagar.

Njurfunktion och blodstatus

Efter påbörjad behandling kräver NOAK ingen monitorering annat än att man följer njurfunktionen och blodstatus vid några tillfällen. För dosering av NOAK var god se respektive läkemedels produktresumé samt Terapirekommendation 1.

Behandling med warfarin

Behandling med warfarin, inledningsvis i kombination med lågmolekylärt heparin (LMH), är inte längre ett förstahandsalternativ vid VTE.

LMH ges dagligen subkutant i minst fem dygn och vid behov längre tills protrombinkomplex (international normalized ratio) (PK(INR)  2,0.

Samtidigt initieras behandling med warfarin under PK‍-‍monitorering med PK(INR) målområde 2,0‍–‍3,0. För dosering av LMH, exempelvis dalteparin, enoxaparin, tinzaparin, var god se Terapirekommendation 1 “Dosering av läkemedel mot VTE” samt respektive läkemedels produktresumé.

Pentasackariden fondaparinux är ett alternativ till LMH för patienter som tidigare reagerat på LMH (allergiska eller andra reaktioner).

Systemisk trombolys

Systemisk trombolys kan bli aktuellt vid lungembolisering. Lokal trombolys kan vara aktuellt i speciella fall hos ung patient med uttalade symtom och bäckenvenstrombos.

Jämförelse mellan NOAK och warfarin

En nackdel med warfarin är att läkemedlet även hämmar syntesen av antikoagulationsproteinerna protein S och C. Hos individer med ärftlig protein S-eller protein C-brist kan det därför vid initiering av warfarinbehandling leda till hudnekros. Acetylsalicylsyra (ASA) och andra läkemedel som dämpar den primära hemostasen genom trombocythämning har däremot ingen dokumenterad klinisk behandlingseffekt vad gäller VTE.

 • Prodrug: Ja
 • Mekanism: Direkt trombinhämmare
 • Dosering: Fast tvådos
 • Biotillgänglighet: 6 procent
 • Tid till max plasmakoncentration: 2 timmar
 • T 1/2: 12-17 timmar
 • Antidot (specifik): Ja
 • Prodrug: Nej
 • Mekanism: Direkt faktor Xa‍-‍hämmare
 • Dosering: Fast endos
 • Biotillgänglighet: > 80 procent
 • Tid till max plasmakoncentration: 3 timmar
 • T 1/2: 9 timmar
 • Antidot (specifik): (Ja)*

* Godkänt av European Medicines Agency (EMA) men rådet för nya terapier (NT‍-‍rådet) rekommenderar inte användning av antidoten andexanet alfa (2020‍-‍10‍-‍16).

 • Prodrug: Nej
 • Mekanism: Direkt faktor Xa‍-‍hämmare
 • Dosering: Fast tvådos
 • Biotillgänglighet: > 50 procent
 • Tid till max plasmakoncentration: 3 timmar
 • T 1/2: 9-14 timmar
 • Antidot (specifik): (Ja)*

* Godkänt av European Medicines Agency (EMA) men rådet för nya terapier (NT‍-‍rådet) rekommenderar inte användning av antidoten andexanet alfa (2020‍-‍10‍-‍16).

 • Prodrug: Nej
 • Mekanism: Direkt faktor Xa‍-‍hämmare
 • Dosering: Fast endos
 • Biotillgänglighet: 45 procent
 • Tid till max plasmakoncentration: 1,5 timmar
 • T 1/2: 9-11 timmar
 • Antidot (specifik): (Ja)*

* Godkänt av European Medicines Agency (EMA) men rådet för nya terapier (NT‍-‍rådet) rekommenderar inte användning av antidoten andexanet alfa (2020‍-‍10‍-‍16).

 • Prodrug: Nej
 • Mekanism: Hämmarsyntes av vitamin K-beroende proteiner, faktor II, VII, IX och X men också protein C och protein S.
 • Dosering: Dosering efter INR, stor variation
 • Biotillgänglighet: 100 procent
 • Tid till INR är stabilt: 120 timmar
 • T 1/2: 50 timmar
 • Antidot (specifik): Ja

Vid gravt nedsatt njurfunktion doseras respektive preparat enligt information i produktresumé/FASS.

Alternativ:


Injektion dalteparin (25 000 E/ml), 200 E/kg × 1 s.c.

 • Patientvikt 45–56 kg: 10 000 E motsvarar 0,4 ml
 • Patientvikt 57–68 kg: 12 500 E motsvarar 0,5 ml
 • Patientvikt 69–82 kg: 15 000 E motsvarar 0,6 ml
 • Patientvikt ≥ 83 kg: 18 000 E motsvarar 0,72 ml

Maximal engångsdos är 18 000 E – vid kroppsvikt > 90 kg kan 2‍-‍dosschema bli aktuellt.


Injektion tinzaparin (20 000 E/ml), 175 E/kg × 1 s.c., i praktiken ofta avrundat till:

 • Patientvikt 55-59kg: 10 000 E motsvarar 0,5 ml
 • Patientvikt 66-71 kg: 12 000 E motsvarar 0.6 ml
 • Patientvikt 78-82 kg: 14 000 E motsvarar 0,7 ml
 • Patientvikt 89-94 kg: 16 000 E motsvarar 0,8 ml
 • Patientvikt 100-105 kg och däröver: 18 000 E motsvarar 0,9 ml
 • Vid övriga viktspann hänvisas till produktresumé

Injektion enoxaparin, 1,5 mg/kg × 1 s.c. alternativt 1 mg/kg × 2 s.c., till exempel vid fetma:

Endosspruta 100 mg/ml
 • Patientvikt 36–45 kg: 60 mg motsvarar 0,6 ml
 • Patientvikt 46–59 kg: 80 mg motsvarar 0,8 ml
 • Patientvikt 60–74 kg: 100 mg motsvarar 1,0 ml
Endosspruta 150 mg/ml
 • Patientvikt 75–89 kg: 120 mg motsvarar 0,8 ml
 • Patientvikt 90–111 kg: 150 mg motsvarar 1,0 ml
 • Patientvikt ≥ 112 kg: 225 mg motsvarar 1,5 ml

Injektion fondaparinux

Förfylld spruta; 7,5 mg i 0,6 ml injektionsvätska, lösning
 • Patientvikt < 50 kg: 5,0 mg motsvarar 0,4 ml
 • Patientvikt 50–100 kg: 7,5 mg motsvarar 0,6 ml
 • Patientvikt > 100 kg: 10 mg motsvarar 0,8 ml

Tabletter 2,5 mg

Individuell dos beroende på ålder, vikt och genetiska faktorer. Initialt, under de tre första dagarna, till exempel

 • Normalfall: 4‍–‍3‍–‍2 tabletter
 • Hög ålder eller låg kroppsvikt: 3‍–‍2‍–‍2 tabletter

PK(INR) tas dag 3‍–‍4 och sedan 2 gånger/vecka under dosinställningsperioden

 • Intensitet PK(INR) 2,0‍–‍3,0

Tabletter rivaroxaban

 • 15 mg × 2 i 3 veckor, därefter 20 mg × 1

Tabletter apixaban

 • 10 mg × 2 i 7 dagar, därefter 5 mg × 2

Tabletter edoxaban

 • 60 mg × 1 påbörjas efter minst 5 dagars LMH‍-‍behandling

Tabletter dabigatran

 • 150 mg × 2 påbörjas efter minst 5 dagars LMH‍-‍behandling

Behandling vid påvisad lungemboli

Vid påvisad lungemboli bör riskstratifiering göras enligt någon riskskattningsmodell som European Society of Cardiology rekommenderar 

(3) (33)

, till exempel:

 • PESI (pulmonary embolism severity index)
 • sPESI (simplified PESI).

Massiv lungemboli

 • minst 2 affekterade lobartärer eller mer än 50 % vid perfusionsskintigrafi

Påverkad hemodynamik

 • hypotension (SBT < 100), puls > 110/min, chockindex > 1 (= puls dividerat med systoliskt blodtryck), yrsel, svimning

Högerkammarpåverkan enligt EKG

 • T-neg V1-4 och/eller SI/QIII/TIII, nytillkommet förmaksflimmer

Högerkammarpåverkan med biokemiska markörer

 • förhöjda hjärtbiomarkörer (B-type natriuretic protein (BNP) NT‍-‍proBNP, Troponin T och Troponin I)

Högerkammarpåverkan på ekokardiografi

 • dilaterad höger kammare
 • systolisk pulmonell arteriell hypertension (förhöjt PA-tryck)
 • avplanad eller invers septumrörelse
 • nedsatt andningsvariation i vena cava inferior

Högerkammarpåverkan på DTLA

 • högerkammar­diameter/‌vänsterkammar­diameter > 1,0.

Nedsatt hjärtlungreserv

 • känd hjärtlungsjukdom.

I faktaruta 2 anges faktorer som kan tala för sämre prognos och kan ha betydelse för val av behandling och vårdnivå. För patienter med massiv lungembolisering (minst två lobartärer) med högerkammarbelastning kan det vara en fördel att starta behandling omedelbart med bolusdos ofraktionerat heparin tills man avgjort huruvida trombolytisk behandling ska ges eller inte.

Trombolytisk behandling

Trombolys övervägs till patienter med lungemboli och cirkulatorisk instabilitet (systoliskt blodtryck < 90 mmHg eller blodtrycksfall > 40 mmHg under > 15 min och/eller högerkammarpåverkan). Sådant behandling kan vara livräddande, men risken för allvarlig blödning ökar med  2‍–‍3 gånger 

(34)

. Patienter som behandlas med trombolys ska därför vårdas på avdelning med möjlighet till kontinuerlig hjärtövervakning och blodtrycksmonitorering.

Endast rekombinant plasminogenaktivator (rt‍-‍PA), såsom alteplas, är godkänt för trombolytisk behandling av VTE i Sverige. Alteplas ges 10 mg som bolusdos intravenöst, därefter följt av infusion med 90 mg under 2 timmar. 

Vid proximal djup ventrombos (DVT) med uttalade symtom kan man i selekterade fall överväga lokal trombolys av iliofemoral trombos, oftast med kateter via vena poplitea, eventuellt med mekanisk fragmentering av trombosen. Risken minskar då för posttrombotiskt syndrom 

(35)

. Metoden är resurskrävande och särskild radiologisk expertis är nödvändig. Dessutom ökar blödningsrisken något 

(36)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.