EU:s regulatoriska system

Det nuvarande regulatoriska systemet för läkemedel inom EU bygger på ett samspel mellan nationella myndigheter som Läkemedelsverket, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska kommissionen (EU‍-‍kommissionen). I det europeiska systemet kan läkemedels­myndigheter godkänna läkemedel via ett antal olika ansöknings­procedurer. 

Rollfördelningen mellan nationella myndigheter, EMA och EU-kommissionen är, enligt en förenklad bild, på följande sätt: 

  • de nationella myndigheterna står för den vetenskapliga värderingen och kommunikationen på nationell nivå
  • EU‍-‍kommissionen ansvarar för det legala regelverket och fattar också det formella beslutet om att godkänna ett läkemedel som går via den centrala proceduren
  • EMA koordinerar samarbetet mellan medlemsstaterna och förbereder EU‍-‍kommissionens beslut.

Den samordning som EMA ansvarar för är nödvändig för att systemet med godkännande av läkemedel i EU ska fungera bra. EMA:s samordnande arbete sker framför allt genom vetenskapliga kommittéer och deras arbetsgrupper.

Vetenskapliga kommittéer

För närvarande finns följande kommittéer:

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) – ansvarig för beslut om läkemedel till människor.

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) – ansvarig för beslut om veterinärläkemedel.

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) – ger produkter status som särläkemedel (”orphan drugs”).

Paediatric Committee (PDCO) – värderar utvecklingsplaner för läkemedel till barn.

Committee for Advanced Therapies (CAT) – värderar nya avancerade terapier.

Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) – värderar naturläkemedel.

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) – ansvarig för utvärdering och monitorering av säkerhetssignaler gällande läkemedel till människor.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.