Generika

Ett forskande företag har exklusiv rätt till den dokumentation som ett läkemedelsföretag har tagit fram inför ett godkännande av läkemedel. Företagen har denna rättighet under de första åtta åren efter ett godkännande.  

När de första åtta åren har passerat har andra företag möjlighet att utveckla generiska kopior av läkemedlet, om inte ett gällande patent förhindrar detta. 

Företaget som utvecklar den generiska produkten måste presentera en fullständig farmaceutisk/kemisk dokumentation. Företaget måste också visa att produkten har samma biotillgänglighet som originalet. Därigenom kan ett godkännande baserats på effekt och säkerhetsdata från originalprodukten.

Genom att visa liknande plasmanivåer av den aktiva substansen förutsätts samma effekt och säkerhetsprofil som för originalet. Detta antagande gäller enbart för systemiskt verksamma läkemedel.

För icke systemiskt verkande läkemedel kan läkemedelslagstiftningen kräva andra överbryggande studier med kliniska effektdata. För generiska produkter som administreras systemiskt via injektion samt vissa perorala lösningar behövs i regel ingen jämförande farmakokinetisk studie.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.