Legala grunder för godkännande av läkemedel

Läkemedelsmyndigheter i EU baserar godkännande av ett nytt läkemedel på en eller flera konfirmerande fas III‍-‍studier. Om studien är av god kvalitet kan det räcka med en enda fas III‍-‍studie. 

En fas III‍-‍studie är av god kvalitét om:

  • studien visar statistiskt och kliniskt övertygande effektresultat

  • dessa effektresultat också är internt och externt valida och tillåter en adekvat karakterisering av säkerhetsprofilen

  • resultaten av sekundära utfallsmått stödjer utfallet av det primära utfallsmåttet

  • det finns stöd från andra studier, till exempel farmakodynamikdata från fas II‍-‍studier.

En nytta-riskbedömning utgår från rådande kunskapsläge. Det kan vara viktigt att komma ihåg. Både nytillkommen information och vetenskaplig utveckling kan leda till att nytta-riskvärderingen ändras över tid.

Om dokumentationskraven är uppfyllda samt nytta-riskförhållandet är positivt kan läkemedlet få ett så kallat fullständigt godkännande. En värdering av en ansökan innefattar dock den kunskap vi har för tillfället, såväl som en bedömning av företagets planer att generera ytterligare kunskap i framtiden.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.