Representativitet

De patienter som ingått i de studier som ligger till grund för en ansökan ska vara representativa för dem som omfattas av sökt indikation.

Patienterna som ingått i studierna ska alltså vara representativa för de patienter som ska använda läkemedlet. Därför utvärderar myndigheterna nytta-riskförhållande i viktiga undergrupper. Det kan exempelvis vara undergrupper som är baserade på:

  • ålder
  • samsjuklighet
  • allvarlighetsgrad av sjukdomen i fråga.

Läkemedelsutvecklingen är idag global. Många av de studier som läkemedelsföretagen gör sker utanför Sverige och Europa.

En viktig del av värderingen av en studie är att säkerställa relevansen av utfallet för patienter inom EU. Relevansen kan påverkas av både eventuella skillnader i sjukdomen beroende av ras och att det sjukvårdssystem där studiens resultat genereras, är tillräckligt likartat för att resultaten skall vara relevanta för EU. 

Exkludera vissa patientgrupper

Läkemedelsföretagen kan ibland exkludera vissa patientgrupper i de kliniska studierna. Vissa patientgrupper kan också vara underrepresenterade.

Exkluderingen kan bero på att det är svårt att rekrytera vissa patienter. Det kan också bero på att läkemedelsföretaget vill minska variabiliteten. En lägre variabilitet kan öka möjligheten att upptäcka en positiv effekt av ett nytt läkemedel. 

Det kan också röra sig om patienter med annan samtidig sjukdom/medicinering som kan påverka läkemedelsomsättningen. Patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion kan utgöra en sådan patientgrupp.

För sådana patienter blir den farmakokinetiska dokumentationen avgörande för om även dessa patientgrupper slutligen ska omfattas av den godkända indikationen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.