Behandling av intestinala maskinfektioner

Maskinfektioner är med undantag för springmask ovanliga i Sverige. Diagnoserna ställs framför allt i samband med hälsokontroll av i övrigt friska personer som befunnit sig utomlands.

De personer som diagnostiseras med intenstinala maskinfektioner har ofta befunnit sig i endemiska områden, exempelvis resenärer, adoptivbarn eller personer som nyligen invandrat till Sverige 

(11) (30)

.

Springmask är vanligt förekommande framför allt hos förskolebarn. Det vanligaste symtomet är klåda kring analöppningen, ofta nattetid. Mask­ar­na kan då identifieras som smala, centimeterlånga, vita trådar. Äggen påvisas lättast med ett så kallat tejpprov, där tejpen trycks mot anus, helst på morgonen, och sedan förs över till ett objektglas för mikroskopi.

Äggen är snabbt infektiösa och kan återinfektera direkt genom fingerkontakt mellan anus och mun, eller kontaminera om­giv­ningen och spridas vidare genom kontaktsmitta.

Behandling

Det finns två receptfria behandlingsalternativ. Mebendazol finns som tabletter och oral lösning med doseringen 100 mg som engångsdos till både barn och vuxna. Behandlingen ges till hela familjen och måste upprepas efter två veckor.

Alternativet är tablett Pyrvin med dosering 100 mg/10‍-‍15 kg kroppsvikt i engångsdos. Tabletterna kan delas eller krossas och ges till barn som väger tio kilo eller mer. Pyrvin kan också ges under graviditet.

Klådans intensitet kan variera mycket mellan individer men klingar av succesivt efter slutförd medicinering.

Oberoende av val av preparat rekommenderas städning av sovrum samt byte av sängkläder, handdukar och underkläder i samband med behandlingen för att minska risken för reinfektion.

Spolmask förekommer i länder med låg hygienisk standard och påvisas nästan uteslutande hos resenärer/‌invandrare från dessa länder. Äggen, som är mycket motståndskraftiga mot yttre påverkan, utsöndras med avföringen och är infektiösa först efter ett par veckor. Smittspridning sker via kontamination av till exempel vatten och grönsaker med avföring. Diagnosen ställs genom att man kan påvisa 15‍–‍30 cm långa, gulvita maskar i avföringen eller maskägg i avföringsprov.

Behandling

Spolmask behandlas med mebendazol 100 mg x 2 i tre dagar. Preparatet kan ges till barn över 2 år men bör inte ges till gravida.

Piskmask förekommer allmänt i utvecklingsländer. Infektionen ger ofta inga symtom. Diagnosen ställs genom att man kan påvisa maskägg i avförings­prov.

Behandling

Masken behandlas med mebendazol 100 mg x 2 under 3‍–‍5 dagar till vuxna och barn över 2 år.

Hakmask finns i fuktiga områden i tropiska och subtropiska länder och kan orsaka anemi eftersom den suger blod från tunntarmsslemhinnan. Maskäggen utsöndras med avföringen i den fuktiga miljön där de utvecklas till larver. Larverna kan penetrera intakt hud vid barfotagång. Ägg kan påvisas i avföringen.

Behandling

Behandlingen består av mebendazol 100 mg x 2 under tre dagar till vuxna och till barn > 2 år.

Denna mask förekommer liksom hakmasken i tropiska och subtropiska områden. Äggen kläcks till larver redan i tarmen och utsöndras med avföringen. Larverna kan sedan penetrera huden vid till exempel barfotagång.

Vid starkt nedsatt immunförsvar kan en kraftig förökning av larver ske med invasion till olika vävnader i kroppen. Personer från endemiska områden bör därför undersökas avseende denna mask, till exempel inför transplantationer eller andra behandlingar som leder till nedsatt immunförsvar. Diagnosen ställs genom att man kan påvisa larver i avföringen.

Behandling

Masken behandlas med ivermektin alternativt albedazol (båda licenspraparat), i samråd med infektionsklinik.

Mer information om licensläkemedel och ansökan om licens:

Bandmaskarna kan bli meterlånga eller längre och avslöjas då masksegment avgår med avföringen. Det finns tre typer av bandmaskar:

  • T. saginata (nötbinnikemask) är mycket ovanlig i Sverige. Smitta sker via intag av otillräckligt uppvärmt nötkött som innehåller larver, så kallade dynt.
  • T. solium (svinbinnikemask), smittar via otillräckligt uppvärmt fläskkött som innehåller larver, finns inte i Sverige.
  • D. latum (fiskbinnikemask) förvärvas genom intag av rå sötvattenfisk.

Behandling

Behandlingen är en engångsdos av prazikvantel (licenspreparat) eller niklosamid (licenspreparat). Kontakta infektionsklinik. Mer information om licensläkemedel och ansökan om licens nedan.

Denna mask är vanlig i utvecklingsländer men ger sällan symtom. Ägg påvisas i avföring vid mikroskopi.

Behandling

Om behandling övervägs ges prazikvantel (licenspreparat). Kontakta infektionsklinik.
Mer information om licensläkemedel och ansökan om licens nedan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.