Infektioner i tarmkanalen

Kapitlet innehåller rekommendationer för handläggning och behandling av infektiösa tarmsjukdomar hos barn och vuxna avseende bland annat vätsketerapi, antimikrobiella läkemedel och smittskyddsåtgärder. Det ges även en bakgrund om aktuella smittämnen och smittvägar, patogenes, klinisk bild och diagnostik. Kapitlet avslutas med en översikt över några utvalda mask­infektioner som drabbar tarmen.

Infektiösa diarrésjukdomar karakteriseras av ett akut insjuknande med diarréer, buksmärtor och ibland kräkningar och feber. Smittspridningen sker fekalt-oralt, vanligen via förorenade livsmedel och vatten. Person till personsmitta förekommer framför allt vid virusinfektioner.

Tarminfektioner kan orsakas av:

  • virus
  • bakterier
  • protozoer.

Det vanligaste smittämnet i Sverige är sannolikt norovirus, som ger upphov till den så kallade vinterkräksjukan. Utlandsförvärvad smitta orsakas i högre utsträckning av bakterier.

Sjukdomsförloppet är ofta kortvarigt och godartat men kan i vissa fall bli långdraget över veckor och månader. Det är därför viktigt att alltid utesluta en infektion även vid långvariga tarmsymtom. I sällsynta fall kan allvarliga komplikationer utvecklas efter en tarminfektion. Antibiotika­inducerad diarré orsakad av Clostridioides difficile är en viktig vårdrelaterad infektion.

Diagnostiken vid tarminfektioner baseras på klinisk och epidemiologisk information samt mikrobiologiska analyser av avföringen som framför allt görs med polymerase chain reaction (PCR). Den viktigaste behandlingsåtgärden är att ersätta vätske- och saltförluster. Antibiotikabehandling har i de flesta fall endast marginell effekt men kan vara indicerat i vissa fall.

Smittskyddsåtgärder syftar till att klargöra:

  • hur patienten kan ha smittats
  • om flera kan ha smittats av samma smittkälla
  • om det finns risk att smittan kan ha överförts till andra.

Vissa tarminfektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.