Antibiotika­behandling

Bakteriella tarminfektioner är som regel självläkande inom en till två veckor och behöver sällan behandlas med antibiotika förutom i vissa speciella situationer.

Bakteriella tarminfektioner behöver sällan behandlas med antibiotika eftersom effekten är marginell och infektionerna i regel är självläkande inom en till två veckor. Utsöndringstiden av Salmonella kan dessutom förlängas om antibiotikabehandling ges. Vid vissa infektioner är effekten på symtom och smittbärarskap dock av sådan omfattning att antibiotika bör ges. Detta gäller framför allt infektioner orsakade av Shigella och C. difficile 

(1) (2) (3) (16) (17) (18) (20) (21) (22) (24) (25)

.

Antibiotikabehandling kan även vara indicerad till:

 • patienter med allvarlig enterit med kolitbild och hög feber
 • spädbarn
 • åldringar
 • patienter med nedsatt immunförsvar.

Dessa patienter kan löpa en större risk att få ett allvarligare sjukdomsförlopp.

Man bör överväga empirisk behandling till följande patientgrupper:

 • Svårt sjuka patienter med akut insjuknande i inflammatorisk enterokolit eller frekventa diarréer med hög feber, till exempel efter utlandsvistelse.
 • Patienter med hög ålder eller barn under tre månader.
 • Patienter med grav immunsuppression eller annan allvarlig comorbiditet.

Resistensbestämning ska utföras frikostigt vid positiva odlingsfynd på grund av den ökande resistensutvecklingen mot antibiotika hos de flesta tarmpatogener.

Vid empirisk behandling ges i första hand ciprofloxacin:

 • Ge 500 mg x 2, som regel i fem dygn.
 • För barn: azitromycin 10 mg/kg x 1, max 500 mg x 1 eller ciprofloxacin 10 mg/kg x 2, max 500 mg x 2 eller cefotaxim 50 mg/kg  x 3.

För resenärer från Asien, där hög kinolonresistens förekommer, ges azitromycin:

 • Ge 500 mg x 1 i fem dygn.
 • För barn; azitromycin 10 mg/kg x 1, max 500 mg x 1.

Vid känd etiologi

Vid känd etiologi, behandla enligt Behandling av bakteriella tarminfektioner - Faktaruta 5.

För empirisk behandling av svår enterit, se text.

Begär alltid resistensbestämning om antibiotikabehandling övervägs 

(1) (2) (3) (5) (16) (17) (24)

.

(25)
 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg × 1
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) × 1
  • Behandlingstid: 3 dygn

eller

 • Erytromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg × 2
  • Dos (barn): < 12 år: 25 mg/kg x 2 (max 500 mg) × 2
  • Behandlingstid: 5‍–‍7 dygn

Behandling övervägs endast vid svår/långvarig enterit.

(20) (21) (26)

För detaljerad behandlings­rekommendation, se Infektionsläkarföreningens vårdprogram.


Asymtomatisk, mild infektion
 • Ingen behandling. Sätt om möjligt ut antibiotika, övervaka läkningsförloppet minst 2–3 dygn. 

Medelsvår infektion
 • Vancomycin
  • Dos (vuxna): 125 mg x 4
  • Dos (barn): 10 mg/kg x 4
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Fidaxomicin
  • Dos (vuxna): 200 mg x 2
  • Dos (barn): > 6 veckors ålder: 16 mg/kg x 2
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Metronidazol (andrahandsval)
  • Dos (vuxna): 400‍-‍500 mg x 3
  • Dos (barn): 7,5 mg/kg x 3 (max 500 mg x 3)
  • Behandlingstid: 10 dygn

Fidaxomicin har samma behandlingseffekt som vancomycin men medför lägre risk för recidiv. Preparatet är dyrt varför det framför allt bör ges till patienter med mycket hög recidivrisk.


Svår infektion
 • Vancomycin
  • Dos (vuxna): 125 mg x 4
  • Dos (barn): 10 mg/kg x 4
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Fidaxomicin
  • Dos (vuxna): 200 mg x 2
  • Behandlingstid: 10 dygn

Vid fulminant kolit, konsultera infektionsspecialist.


Första recidiv
 • Vancomycin och Fekal microbiota transplantation (FMT) (konsultera infektionsspecialist)
  • Dos (vuxna): 125 mg x 4
  • Dos (barn): 10 mg/kg x 4
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Fidaxomicin
  • Dos (vuxna): 200 mg x 2 i 5 dygn, därefter 200 mg varannan dag i 20 dygn

eller

 • Vancomycin och bezlotoxumab (konsultera infektionsspecialist)

eller

 • Vancomycin i nedtrappningsschema (konsultera infektionsspecialist) (andrahandsval)

Recidiv förekommer i 20‍–‍30 % av fallen, oftast inom 2‍-‍8 veckor. Ökar risken för ytterligare recidiv. FMT ges direkt efter en vancomycinkur. Bezlotoxumab är en human monoklonal toxinantikropp som binder med hög affinitet till C. difficile toxin B och neutraliserar dess aktivitet. Läkemedlet är avsett för prevention av recidiverande CDI hos vuxna med hög risk för recidiv av CDI.


Upprepade recidiv
 • Vancomycin och (FMT) (konsultera infektionsspecialist)

eller

 • Vancomycin och bezlotoxumab (konsultera infektionsspecialist)

eller

 • Vancomycin i nedtrappningsschema (konsultera infektionsspecialist)
(8) (12) (27)

Behandlas inte med antibiotika. Risken för HUS är möjligen högre för patienter som behandlas med antibiotika. Rådgör vid behov med infektionsspecialist vid långvarig smittbärartid.


(28)
Salmonellasepsis; tyfoid/‌paratyfoid
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2 per os eller 400 mg x 2 (intravenöst)
  • Dos (barn): 10‍–‍15 mg/kg (max 500 mg) x 2 per os
  • Behandlingstid: 10‍–‍14 dygn

eller

 • Ceftriaxon
  • Dos (vuxna): 2‍–‍3 g x 1 (intravenöst)
  • Dos (barn): 50 mg/kg (max 2 g) x 1 (intravenöst)
  • Behandlingstid: 10‍–‍14 dygn

eller

 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 1
  • Dos (barn): 20 mg/kg (max 500 mg) x 1
  • Behandlingstid: 7 dygn

eller

 • Cefotaxmin
  • Dos (vuxna): 1-2 g x 3
  • Dos (barn): 50mg/kg x 3
  • Behandlingstid: Vuxna 10-14 dygn; barn 10 dygn

Till resenärer från Asien rekommenderas i första hand ceftriaxon eller azitromycin, om resistensbestämning inte finns tillgänglig, konsultera vid behov infektionsspecialist.


Salmonellaenterit
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10-15 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: minst 5 dygn

eller

 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 1
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 1
  • Behandlingstid: 3 dygn

Behandling övervägs endast till patienter med:

 • svår enterit, framför allt åldringar och småbarn
 • kraftigt nedsatt immunförsvar
 • proteser, kärlgrafter, känt aneurysm
 • aktiv inflammatorisk tarmsjukdom

Salmonella, smittbärare
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: 2‍–‍3 veckor (barn 10 dygn)

Behandling övervägs vid smittbärartid längre än 3‍-‍6 månader (överväg gallfokus hos vuxna). Barn blir sällan kroniska bärare av salmonella och behandlas endast om starka indikationer föreligger. Rådgör vid behov med infektions- eller barnläkare.

(6)
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: 3 dygn

eller

 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 1
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 1
  • Behandlingstid: 3 dygn
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Doxycyklin
  • Dos (vuxna): 100 mg x 1
  • Dos (barn): > 8 år: 4 mg/kg (max 100 mg) x 1
  • Behandlingstid: 10 dygn

Behandling övervägs endast till patienter med svår eller långdragen enterit.

Behandling vid graviditet

För behandling under graviditet, se InfPreg.

(1) (16) (17) (24)

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.