Interaktioner med andra läkemedel

Interaktionen mellan johannesört och läkemedel som metaboliseras via ett flertal olika leverenzym är ett välkänt exempel på interaktion mellan växtbaserade läkemedel/‌naturläkemedel och andra läkemedel. 

Läkemedelsverket får in mycket få rapporter om misstänkta interaktioner mellan växtbaserade läkemedel/‌naturläkemedel och andra läkemedel. Kunskapsunderlaget om interaktioner för växtbaserade läkemedel är därför begränsat. Antagligen rapporteras det in färre interaktioner än vad som faktiskt sker, eftersom interaktioner kan vara svåra att upptäcka.

Interaktionerna kan vara speciellt svåra att upptäcka om behandlande läkare inte känner till att patienten använder växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt med andra läkemedel. I de fall då det finns kända interaktioner så finns den informationen alltid beskriven i produktinformationen om läkemedlet.

Johannesört

En välkänd interaktion är den farmakokinetiska interaktionen mellan johannesört och läkemedel som metaboliseras via ett flertal olika leverenzym som:

  • CYP3A4
  • CYP2B6
  • CYP2C9
  • CYP2C19.

Det är bland annat känt att substansen hyperforin, som finns i johannesört, har hög affinitet till den så kallade pregnan X‍-‍receptorn. Aktivering av pregnan X‍-‍receptorn inducerar ett ökat uttryck av enzymet CYP3A4.

När nivåerna av enzymer som metaboliserar läkemedel i levern ökar leder det till att ett flertal läkemedel bryts ned fortare än normalt. Johannesört inducerar även P‍-‍glykoprotein, vilket också kan sänka nivåerna av läkemedel i kroppen.

Kliniskt betydelsefulla interaktioner orsakade av johannesört finns beskrivna för exempelvis:

  • warfarin
  • ciklosporin
  • p‍-‍piller.

För dessa läkemedel har användningen av johannesört lett till:

  • otillräcklig antikoagulation
  • organavstötning
  • oönskad graviditet.

Potentiellt interagerar johannesört med alla läkemedel som metaboliseras via CYP3A4. Därför avråder Läkemedelsverket generellt från att använda johannesört samtidigt med annan medicinering.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.