Uppföljning

Ångestsyndrom har ofta ett kroniskt naturalförlopp med växlande svårighetsgrad. Alla patienter blir inte hjälpta av första behandlingsförsöket. Vid läkemedelsbehandling kan man behöva justera dosen och byta preparat. Uppföljning för att utvärdera effekt och biverkningar är därför viktig.

Behandlingseffekten kan följas över tid via den behandlande läkarens bedömningar samt via patientens självskattningar av ångestsyndromen. Den skattningsskala som är enklast att använda för att följa förlopp av ångestsyndrom i primärvården är GAD‍-‍7, som egentligen är utarbetad för generaliserat ångestsyndrom (GAD), men som anges även kunna användas vid de flesta ångestsyndrom 

(24)

.

Ångestsyndromen har ett kroniskt naturalförlopp med växlande svårighetsgrad, och förbättring men inte bot är därför ett realistiskt behandlingsmål. Behandlingstiderna blir ofta långa. Om tillståndet stabiliserats kan det vara indicerat att reducera dosen försiktigt, men om symtomen återkommer bör dosen snabbt höjas igen.

Vid avslutande av behandlingen bör man successivt sänka dosen. Det finns i Sverige ännu inga specifika riktlinjer för hur detta bäst kan ske. På sidan Komplikationer finns mer information om utsättning av antidepressiva läkemedel.

Kontakt med psykiater

De flesta patienter med ångestsyndrom behandlas idag inom primärvården, men i vissa fall kan patienten behöva remitteras till psykiatriker. Remiss till psykiater kan bli aktuell om:

  • suicidrisk föreligger
  • patienten utvecklar beroende
  • ångestsyndromet är sekundärt till ett missbruk
  • patienten vid normal dosering har oväntat svåra biverkningar
  • följsamheten brister.
  • vid otillräcklig effekt av de behandlingar som kan tillhandahållas i primärvården.

Vid ångestsyndrom är det vanligt med andra sjukdomar där läkemedelsbehandling kan vara aktuellt, till exempel vid depression, ADHD och demens. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.