Behandling

Ångestbehandling är i första hand psykopedagogisk och psykologisk behandling. I primärvården kan psykopedagogiskt stöd förmedlas av psykoterapeut och/eller vårdsamordnare och psykologisk behandling främst av psykolog.

Psykoterapeutisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) är enligt Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom (2021) rankad som den behandling man i första hand bör erbjuda vid de flesta ångestsyndrom 

(8)

. Först i andra hand bör man erbjuda läkemedelsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Nedan anges evidensgrad samt Socialstyrelsens rankningnivå för olika psykoterapeutiska behandlingar vid olika ångestsyndrom 

(8)

Psyko­terapeutisk behandling vid olika ångest­syndrom

Varje diagnos har en dokumenterad evidensgrad och rekommendationsnivå av psykoterapeutisk behandling, som uttrycks med siffror för varje diagnos i avsnitten nedan. Evidensgrad och rekommendationsnivå (ranking) enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2021 

(8)

Evidensgrad

Evidensgrad uttrycks som evidensstyrka:

 • Evidensstyrka 1: starkt vetenskapligt underlag
 • Evidensstyrka 2: måttligt starkt vetenskapligt underlag
 • Evidensstyrka 3: begränsat vetenskapligt underlag

Rekommendationsnivå

Rekommendationsnivå uttrycks som prioritet med siffrorna 1–10, där 1 anger högsta prioritet och 10 anger lägsta prioritet.

Kognitiv beteendeterapi

 • Evidensstyrka: 1
 • Prioritet: 3 

Avslappning

 • Evidensstyrka: 3
 • Prioritet: ej bedömd

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Psykodynamisk psykoterapi

Evidensgrad och rekommendationsnivå saknas för psykodynamisk psykoterapi, eftersom det saknas dokumentation för effekt trots att det varit en mycket använd behandlingsform. 

Kognitiv beteendeterapi

 • Evidensstyrka: 1
 • Prioritet: 3 

Avslappning

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Psykodynamisk psykoterapi

Evidensgrad och rekommendationsnivå saknas för psykodynamisk psykoterapi, eftersom det saknas dokumentation för effekt trots att det varit en mycket använd behandlingsform. 

Kognitiv beteendeterapi

 • Evidensstyrka: 1
 • Prioritet: 3 vid exponering med responsprevention (ERP)

Avslappning

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Psykodynamisk psykoterapi

Evidensgrad och rekommendationsnivå saknas för psykodynamisk psykoterapi, eftersom det saknas dokumentation för effekt trots att det varit en mycket använd behandlingsform.

Kognitiv beteendeterapi

 • Evidensstyrka: 1
 • Prioritet: 1 vid exponering med responsprevention (ERP)

Avslappning

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Psykodynamisk psykoterapi

Evidensgrad och rekommendationsnivå saknas för psykodynamisk psykoterapi, eftersom det saknas dokumentation för effekt trots att det varit en mycket använd behandlingsform.

Kognitiv beteendeterapi

 • Evidensstyrka: 2 
 • Prioritet: 3 vid traumafokuserad exponering med responsprevention (ERP)

Avslappning

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

 • Evidensstyrka: 2
 • Prioritet: 7

Psykodynamisk psykoterapi

Evidensgrad och rekommendationsnivå saknas för psykodynamisk psykoterapi, eftersom det saknas dokumentation för effekt trots att det varit en mycket använd behandlingsform. 

Kognitiv beteendeterapi

 • Evidenssyrka: 2
 • Prioritet: 5 

Avslappning

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

 • Evidensstyrka: ej bedömd
 • Prioritet: ej bedömd

Psykodynamisk psykoterapi

Evidensgrad och rekommendationsnivå saknas för psykodynamisk psykoterapi, eftersom det saknas dokumentation för effekt trots att det varit en mycket använd behandlingsform. 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar med milda till måttliga ångestsyndrom kan initialt behandlas på primärvårdsnivå. Svåra ångesttillstånd behandlas på specialistnivå.

Psykopedagogisk basbehandling är första steget i behandlingen av ångestsyndrom och tvångssyndrom. Den psykopedagogiska basbehandlingen ska också riktas samtidigt till föräldrar/‌vårdnadshavare och innehålla både generell och diagnosspecifik information och råd. Det är viktigt att utvärdera effekten av den psykopedagogiska basbehandlingen. Om inte behandlingen har gett effekt inom cirka en månad, kan psykoterapeutisk behandling individuellt eller i grupp övervägas, alternativt remittering till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Utförligare information om behandlingens innehåll finns på Nationella vård-och insatsprogrammet, under ”6. Behandling och stöd”.

Vid selektiv mutism bör förskole-/‌skolpersonal involveras i behandlingsarbetet. Specialpedagogiska Skolmyndigheten kan utgöra en resurs för pedagogisk handledning. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.