Behandling av ångestsymtom och lindriga tecken på ångestsyndrom

Basen i vård och behandling av ångest och ångestsyndrom är att erbjuda patienten besök och möjlighet till snar uppföljning.  Detta ger förutsättningar för både adekvat vård och diagnostik.

Aktiv expektans

Vid symtom på ångest utan att patienten uppfyller kriterierna för något enskilt ångestsyndrom kan det ofta vara adekvat med så kallad aktiv expektans, vilket innebär snar förnyad kontakt och uppmärksamhet på hur symtomen utvecklas.

Som ett första steg erbjuds psykopedagogiska insatser till vuxna och psykopedagogisk basbehandling till barn och ungdomar 

(8)

. Basbehandlingen ska ges samtidigt till föräldrar/vårdnadshavare.

Textbaserad behandling

Textbaserade behandlingsinsatser för depression och ångestsyndrom omfattar självhjälpslitteratur och internetbaserad behandling, exempelvis internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT).

Innehållet i behandlingsprogrammen utgår ofta från kognitiv beteendeterapi (KBT) och varar i genomsnitt 6‍–‍10 veckor. Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom anger att iKBT‍-‍behandling kan erbjudas på samma villkor som ”vanlig” KBT‍-‍behandling av psykoterapeut ”ansikte mot ansikte”.

Behandlingen kan ges i primärvården eller vid specialiserade enheter. Graden av interaktivitet med en behandlare varierar, men ofta ingår telefonstöd eller kontakt via e‍-‍post. Evidens för att iKBT är likvärdig med behandling ”ansikte mot ansikte” är begränsad. För barn och ungdomar likställs därför ännu inte iKBT med KBT‍-‍behandling ”ansikte mot ansikte” 

(8)

.

Läs mer om iKBT på sidan Psykoterapeutisk behandling av ångestsyndrom.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.