Behandling under graviditet, efter förlossning och under amning

Ångestsyndrom är relativt vanliga under graviditet, efter förlossning och under amning. Psykoterapi är att föredra men vid svåra besvär kan farmakologisk behandling med selektiva serotonin­återupptags­hämmare (SSRI) bli aktuell.

Graviditet och förlossning

Följderna av obehandlade ångesttillstånd hos en gravid kvinna måste ställas mot eventuella ogynnsamma läkemedelseffekter hos fostret. Behandlingen måste därför alltid diskuteras med kvinnan.

Utsättning av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som används mot ångestsjukdom bör sannolikt rekommenderas vid konstaterad graviditet, men eftersom risken för fosterskada i tidig graviditet är låg kan utsättningen göras gradvis för att undvika utsättningssymtom. Extra psykologiskt stöd under graviditeten bör övervägas.

För de kvinnor som har svåra ångestbesvär (framför allt social fobi, tvångssyndrom) och som föredrar att fortsätta medicineringen med SSRI under graviditeten finns alltså ingen absolut kontraindikation. Samma förhållanden som gäller för graviditet och amning vid depression gäller då.

Studier av användande av SSRI-preparat under graviditet tyder inte generellt på någon ökad risk för fosterskador, men det finns dock studier som visat något ökad frekvens av vissa missbildningar efter användande av paroxetin och fluoxetin. Detta gäller främst kammarseptumdefekt samt pulmonalisstenos.

I en svensk registerstudie av 741 000 födslar mellan 2005‍-‍2012 hade 2,4 % av mödrarna använt SSRI under graviditeten 

(22)

. För de barn där modern inte använt SSRI vårdades 8,2 % av nyfödda på akutavdelning efter födseln jämfört med 13,7 % när modern använt SSRI under graviditeten. Den absoluta risken för allvarlig sjukdom hos barnet var dock låg.

Sammanfattningsvis är risken för fosterskada vid användning av SSRI under tidig graviditet låg, men med något ökad risk för lung-och CNS‍-‍påverkan samt hypoglykemi i samband med förlossningen vid användning under sen graviditet 

(23)

.

Amning

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2016 framhålls att den positiva effekten av amning i allmänhet bedöms vara större än den ringa risken för barnet vid behandling med antidepressiva hos modern 

(22)

. Även i denna situation är det dock viktigt att riskbedömningen sker i samråd med kvinnan. Mot bakgrund av mer omfattande klinisk erfarenhet rekommenderas SSRI i första hand.

Paroxetin och sertralin utsöndras i modersmjölk i mindre grad än övriga medel inom denna grupp. Den kliniska relevansen av dessa skillnader är dock oklar.  

Bensodiazepiner och hydroxyzin kan ge biverkingar vid amning. Detta gäller vid upprepat bruk.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.