Läkemedels­behandling för barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av ångestsyndrom hos barn och ungdomar ska enligt Nationella vård- och insatsprogrammet ske inom specialistvård.

Sertralin (från 6 års ålder) och fluvoxamin (från 8 års ålder) är de enda selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som är godkända för barn och ungdomar, och då endast för behandling av tvångssyndrom.

Aktuella riktlinjer anger att sertralin är förstahandsval vid alla typer av ångestsyndrom hos barn och ungdomar där läkemedelsbehandling är aktuell 

(8) (17) (19)

. Läkemedelsbehandling bör förbehållas patienter som inte blivit hjälpta av annan behandling.

Risker och biverkningar

Säkerhet kontra nytta har diskuterats vid behandling med SSRI till ungdomar. Särskilt gäller det den ökade risken för suicidalitet som konstaterats i randomiserade studier 

(20)

. I dessa studier har dock inga fullbordade suicid förekommit.

Beräkningar har visat att vid behandling av ångestsyndrom hos barn och ungdomar med SSRI är ”Number Needed to Treat” (NNT) 4 och ”Number Needed to Harm” (NNH) 143 

(21)

. Hos barn före puberteten rapporteras aggression, fientlighet och utagerande beteende som biverkningar. Behandling av barn och ungdomar med SSRI kräver därför specialkunskaper och skärpt övervakning.

Information till patient och föräldrar

I de fall läkemedelsbehandling efter noggrant övervägande blir aktuell, rekommenderas att den unge patienten och föräldrarna informeras om vilka effekter och biverkningar som noterats i de kliniska studierna. Föräldrarna har en viktig roll att fylla under behandlingen, bland annat genom att hjälpa till med medicineringen och genom att vara observanta på eventuella biverkningar.

Nationella vård- och insats­programmet

Läkemedelsbehandling av ångestsyndrom hos barn och ungdomar ska enligt Nationella Vård- och Insatsprogrammet ske inom specialistvård. Läs mer på webbplatsen för nationella vård- och insatsprogrammet. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.