Syfilis

Syfilis (lues, hård schanker) orsakas av spiroketen Treponema pallidum. Syfilis är en allmänfarlig och rapporteringspliktig sjukdom, enligt Smittskyddslagen. Antalet fall av syfilis har ökat de senaste åren.

Syfilis orsakas av spiroketen Treponema pallidum. Sjukdomen är mångfacetterad och anses smittsam framför allt det första året efter smitta (tidig syfilis).

Infektionen är allmänfarlig och rapporteringspliktig enligt Smittskyddslagen. Antalet anmälda fall av syfilis har varit lågt under flera år och det har då i regel rört sig om utlandssmitta.

Under senare år har en ökning skett i Sverige, framför allt hos män som haft sex med män. Drygt 500 syfilisfall rapporteras numera årligen i Sverige. Detta är en uttalad ökning jämfört med 90‍-‍talet, då vi hade cirka 200 fall varje år.

Mer statistik om syfilis och övriga STI hos Folkhälsomyndigheten.

Utredning

Syfilisinfektionen kan förlöpa utan symtom, men även debutera som ett oömt sår genitalt/oralt med samtidiga hårda, oömma inflammerade körtlar, så kallad primär syfilis. Inkubationstiden är två veckor till tre månader.

Efter någon månad läker såret ut och därefter uppträder hudutslag hos vissa, eventuellt med allmänpåverkan (sekundär syfilis), för att sedan gå över i ett asymtomatiskt latent stadium.

Efter många år kan allvarliga komplikationer inträffa med skador på centrala nervsystemet (CNS), hjärta och blodkärl (tertiär syfilis). Vid misstanke om tertiär syfilis eller CNS‍-‍engagemang rekommenderas lumbalpunktion.

Smittspårning och diagnostik

Smittspårning och anmälan är obligatorisk vid primär, sekundär och tidig latent syfilis (< 1 år). Positiv syfilisserologi, utan typiska symtom eller tydlig anamnes, kan vara svårtolkad. Om två eller fler syfilistester är positiva och patienten inte tidigare är behandlad för syfilis bör behandling ges. Positiv syfilisserologi orsakad av syfilis kan inte skiljas från det serologiska svaret vid icke-veneriska treponematoser (yaws, pinta) och behandling får här ske på samma sätt.

I primärstadiet kan spiroketer påvisas i såret genom direktmikroskopi eller PCR‍-‍teknik (PCR; polymeraskedjereaktion).

Serologiska tester

Både ospecifika och specifika tester blir vanligen positiva inom tre månader efter smittotillfället.

Ospecifika tester:

  • Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)
  • Rapid Plasma Reagin (RPR)

Specifika tester:

  • Treponema pallidum particle agglutination assay (TPPA)
  • Treponema pallidum hemagglutination assay (TPHA)
  • Treponema screen

Vid risk för smitta – följ patienten i tre till fyra månader, eller i sex månader om antibiotikabehandling givits av annan anledning, då denna kan fördröja antikroppssvaret.

Behandling

Syfilisbehandling och efterföljande kontroller bör skötas av, eller i nära samarbete med, venereolog eller infektionsläkare.

Penicillin är förstahandsmedel vid behandling av syfilis. Tidig syfilis (< 1 år från smittotillfället) behandlas med långverkande penicillin; bensylpenicillin (bensylpenicillinbensatin), (licensläkemedel), som ges intramuskulärt vid ett tillfälle, medan sen syfilis (> 1 år) behandlas med tre injektioner. Dessa tre injektioner ges med en veckas mellanrum.

Även intramuskulär injektion med prokainpenicillin, (licensläkemedel), kan ges dagligen i 10‍–‍14 dagar vid tidig syfilis och i 17‍–‍21 dagar vid sen syfilis. Vid känd eller misstänkt penicillinallergi ges doxycyklin 100 mg två gånger/dag i 14 dagar vid tidig syfilis och i 28 dagar vid sen syfilis.

Herxheimers reaktion

Efter första penicillininjektionen kan Herxheimers reaktion uppträda. Patienten får då feber, sjukdomskänsla och frysningar.

Reaktionen får inte misstolkas som överkänslighetsreaktion mot penicillin och den är övergående (cirka ett dygn), reaktionen kuperas lätt med paracetamol.

Uppföljning

Efter behandlingen kontrolleras patienten efter 6 och 12 månader varvid titrarna för serologiska prov följs. Vid behov tas kontrollprov även efter 24 månader.

Vid behandling av en tidig syfilisinfektion blir de ospecifika serologiska testerna oftast negativa inom ett till två år. Om behandlingen sätts in senare sjunker titrarna oftast, men kvarstår positiva i flera år. De specifika testerna brukar förbli positiva efter behandling och dessa kan inte användas för att följa behandlingseffekten.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.