Genital herpes

Genital herpes orsakas av herpes simplex-virus och är en vanlig sjukdom. Upp till var femte sexuellt aktiv svensk är smittad, men inte alla har symtom.

Genital herpes är en vanlig sjukdom. Upp till var femte sexuellt aktiv svensk är smittad, men många har inga besvär. Genital herpes orsakas av herpes simplex-virus typ 1 eller typ 2. Inkubationstiden för primärinfektion är i medel en till två veckor.

Herpes smittar främst då det finns blåsor eller sår, men asymtomatisk virusutsöndring mellan skoven förekommer med smittrisk som följd.

Utredning

Smärtsamma blåsor uppkommer vanligen i vulva eller på preputium och övergår snabbt i sår. Ömmande adeniter i ljumskarna är vanligt, och en del patienter får också allmänsymtom såsom huvudvärk och feber.

Viruset ligger sedan latent i neuroner och kan ge upphov till recidiverande genital herpes. Denna är betydligt vanligare vid infektion med typ 2‍-‍virus än vid typ 1.

Vid recidiv blir symtomen betydligt lindrigare och i regel med kortare duration än vid primärinfektionen. Många noterar prodromalsymtom, tecken på kommande sjukdom, från några timmar upp till någon dag innan herpesutslagen syns.

Prodromalsymtomen yttrar sig som en brännande, svidande känsla inom området där blåsorna sedan uppträder. Vad som triggar herpesutbrott är inte känt. Hur frekvent skoven uppkommer varierar mycket mellan olika individer. Vid olika former av immunsuppression blir skoven ofta täta och besvärliga.

Herpes smittar främst då det finns blåsor eller sår, men asymtomatisk virusutsöndring mellan skoven förekommer med smittrisk som följd.

Patienter med genital herpes är ofta i behov av mycket information och stöd. Vid förstagångsinfektion kan patienten erbjudas ett återbesök, gärna tillsammans med partner. Uppmärksamma patient och partner på att asymtomatisk virusutsöndring mellan skoven förekommer och att patienten då är smittsam.

Behandling

Behandling vid förstagångsinfektion (primärinfektion)

Vid förstagångsinfektion rekommenderas:

 • Peroral behandling i fem till tio dagar med valaciklovir 500 mg 2 gånger/dag.
 • Alternativt aciklovir 200 mg 5 gånger/dag i 5‍–‍10 dagar.

Effekten av behandlingen blir bättre ju tidigare den sätts in. Vid behov ges smärtstillande medel peroralt eller lokalt.

Behandling vid recidiverande genital herpes

Vid recidiverande genital herpes kan tidigt insatt behandling (under prodromalstadiet eller inom ett dygn) ha effekt genom att reducera skovets längd och svårighetsgrad. Recidivfrekvensen påverkas däremot inte. Vanligen ges:

 • Valaciklovir 500 mg 2 gånger/dag i 3‍–‍5 dagar.
 • Alternativt aciklovir 200 mg 5 gånger/dag i 3‍–‍5 dagar.

Lokal antiviral behandling har ingen plats vid behandlingen av genital herpes, utan används bara vid munherpes.

Långtidsbehandling 

Vid plågsam, tätt recidiverande genital herpes kan suppressionsbehandling ges som långtidsbehandling. De flesta blir helt eller nästan helt fria från herpesutbrott under behandlingen.

Innan behandling påbörjas bör diagnosen ha verifierats virologiskt. Ofta ges behandling under sex månader, varefter man gör ett avbrott för att se om recidiven återkommer lika tätt.

Suppressionsbehandling ges med valaciklovir 500 mg en gång per dag alternativt 250 mg två gånger/dag. Alternativt kan aciklovir 400 mg två gånger per dag insättas. Läkemedelsbiverkningar av valaciklovir är ovanligt. 

Episodisk behandling/‌behandling vid primärinfektion och skov.

Dosering vid nedsatt immunförsvar se respektive läkemedels produktresumé.


Förstagångsutbrott

 • Valaciklovir 500 mg 2 gånger/dag i 5‍–‍10 dagar.

 • Aciklovir 200 mg 5 gånger/dag eller 400 mg 3 gånger/dag.


Recidiverande lindrig

 • Peroral behandling i samband med utbrott ges vid behov.


Recidiverande

 • Valaciklovir 500 mg 2 gånger/dag i 3‍-‍5 dagar.

 • Aciklovir 200 mg 5 gånger/dag eller 400 mg 3 gånger/dag.


Recidiverande, med täta recidiv

 • Suppressionsbehandling med Valaciklovir 500 mg/dag

 • Aciklovir 400 mg 2 gånger/dag

Uppföljning

Patienter med genital herpes är ofta i behov av mycket information och stöd. Vid förstagångsinfektion kan patienten erbjudas ett återbesök, gärna tillsammans med partner.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.