Läkemedel och andra produktkategorier som kan förskrivas

Läkemedel, teknisk sprit, livsmedel och vissa hjälpmedel är de produktkategorier som kan förskrivas.

Definitionen av begreppet ”förskriva” finns i receptföreskrifterna med betydelsen att ”utfärda recept”.  I receptföreskrifterna definieras recept som ”underlaget för expediering av läkemedel och teknisk sprit till enskild användare”.

Begreppen ”förskriva” och ”förskrivning” förekommer dock i flertalet föreskrifter där avsikten är att underlaget som utfärdas ska vara för expediering av livsmedel eller vissa hjälpmedel. 

Läkemedel

Läkemedelslagen definierar vad som är ett läkemedel. Kort sagt grundar sig definitionen på hur produkten marknadsförs och/eller produktens medicinska egenskaper. Godkända läkemedel är bedömda av Läkemedelsverket utifrån effekt, säkerhet och kvalitet. 

I söktjänsten Läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets webbplats kan du hitta information om alla godkända/registrerade läkemedel.

Växtbaserade läkemedel, natur­läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel

Sedan några decennier tillbaka har ”naturliga” preparat eller preparat med delar från växt- och djurriket klassats som läkemedel i Läkemedelslagen.

Läkemedelsverket bedömer kvalitet och säkerhet för produkterna. För naturläkemedel och växtbaserade läkemedel har även effekten bedömts. För traditionella växtbaserade läkemedel baseras indikationen på erfarenhet av långvarig användning.

För dig som arbetar inom vården finns det en hel del som är viktigt att tänka på när det gäller läkemedel som tillhör dessa läkemedelskategorier och rekommendationer till patient. 

Särskilda och narkotiska läkemedel

När begreppet "särskilda läkemedel" används tänker nog de flesta på narkotiska läkemedel. Det stämmer att begreppet innefattar narkotika, men särskilda läkemedel är ett vidare begrepp som också innefattar vissa andra läkemedel. En gemensam nämnare för särskilda läkemedel är att de kan vara förknippade med en risk för:

 • missbruk
 • receptförfalskning.

Som nämnts tidigare har Läkemedelsverket befogenhet att föreskriva om vad som avses med särskilda läkemedel. Detta har Läkemedelsverket gjort genom receptföreskrifterna, där alla läkemedelskategorier som klassas som särskilda läkemedel finns i en av bilagorna till föreskrifterna.

Andra läkemedel, utöver narkotika, som räknas som särskilda läkemedel, är bland annat:

 • tillväxthormon
 • vissa läkemedel som skulle kunna användas vid doping.

Att förskriva recept på särskilda läkemedel och vad som gäller när receptet ska expedieras vid ett apotek är förknippade med specifika krav och begränsningar. Dessa krav och begränsningar framgår av receptföreskrifterna. Exempel på krav som gäller för särskilda läkemedel är:

 • en förskrivare ska alltid ange uppgift om mängd på receptet
 • recept på särskilda läkemedel får inte förskrivas med avsikten att hämtas ut i annat EU/EES-land.

Förutom reglerna för särskilda läkemedel finns det ytterligare regler för narkotiska läkemedel, dels i receptföreskrifterna och dels direkt i lag. Ett exempel på det sistnämnda är att narkotikalagstiftningen säger att det endast är läkare, veterinär och tandläkare som har rätt att förskriva sådana läkemedel.

Teknisk sprit

Teknisk sprit definieras i receptföreskrifterna som en sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). 

Livsmedel

Förskrivning av livsmedel regleras av förmånslagstiftningen, så att läkare med särskild specialistkompetens kan förskriva livsmedel via livsmedelsanvisning till barn under 16 år som lider av vissa sjukdomar. Produkterna ska vara:

 • ändamålsenliga
 • näringsriktiga
 • leva upp till Livsmedelsverkets regler.

I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en förteckning över vilka livsmedel som kan förskrivas och utlämnas på livsmedelsanvisning till nedsatt pris. I föreskriften framgår även vilka läkare som får förskriva dessa livsmedel.

Läkemedelsverket uppdaterar livsmedelsförteckningen årligen genom en ändringsföreskrift.

Hjälpmedel (förbruknings­artiklar)

För sjukdomar som exempelvis diabetes och stomi kan andra varor än läkemedel förskrivas så att de ska ingå i läkemedelsförmånen. Det gäller till exempel förbrukningsartiklar som behövs för att kunna tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering, till exempel:

 • injektionssprutor
 • kanyler
 • testmaterial.

Förbrukningsartiklar ska förskrivas på hjälpmedelskort av behörig förskrivare.  

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.