Receptförskrivning

De regler som styr receptförskrivning finns huvudsakligen i de så kallade receptföreskrifterna från Läkemedelsverket. Det finns även andra regelverk som förskrivare ska följa. Läkemedelsboken ger en kort beskrivning av reglerna med hänvisning och länkar till viktiga lagar och föreskrifter.

Det finns många lagar, förordningar och föreskrifter som tillsammans reglerar den svenska vården för människor. De regler som styr receptförskrivning finns huvudsakligen i Recept­föreskrifterna

Läkemedels­lagen

En av de viktigaste överordnade författningarna för reglering av läkemedel och receptskrivning är Läkemedelslagen (SFS 2015:315). Den definierar exempelvis vad som är ett läkemedel samt hur godkännande av läkemedel går till.  

Läkemedels­förordningen

En annan viktig författning är Läkemedelsförordningen (SFS 2015:458). Den ger bland annat Läkemedelsverket befogenhet att meddela föreskrifter om vad som ska gälla vid förordnande och utlämnande av läkemedel eller teknisk sprit, samt vad som avses med särskilda läkemedel.

Andra lagar och förordningar

Andra viktiga lagar och förordningar som direkt eller indirekt reglerar recept är:

EU-regler

Eftersom Sverige är med i den Europeiska unionen (EU) så tillkommer dessutom så kallade EU‍-‍förordningar, som direkt blir lag i varje medlemsstat.

Det tillkommer också EU-direktiv som måste införlivas i respektive medlemsstats lagstiftning. Det är exempelvis regelverk på EU‍-‍nivå som styr att recept som utfärdats i ett land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) ska kunna gälla som giltigt expedieringsunderlag i de andra medlemsstaterna.

Relaterad information

På Läkemedelsverkets webbplats hittar du de regelverk som beskrivs ovan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.