Trombocytopeni

Trombocytopeni kan uppkomma genom minskad produktion eller ökad destruktion av trombocyterna.

Minskad produktion ses framför allt vid behandling med cytostatika, som är direkt toxiskt för benmärgen. Detta sker ofta i kombination med anemi och leukopeni. Benmärgshämningen är dosberoende och reversibel 

(26)

.

Ökad destruktion genom immunologiska mekanismer med läkemedelsberoende trombocytantikroppar är sällsynt men allvarligt 

(26)

. Endast ett begränsat antal läkemedel anses kunna utlösa reaktionen. 

Karaktäristiskt för ökad destruktion av trombocyter är att:

 • reaktionen uppträder cirka 5‍–‍10 dagar efter behandlingsstart
 • trombocytopenin är uttalad (ner mot 20 x 109/l) och förenad med blödningskomplikationer.

För att trombocytopeni ska uppstå krävs att både läkemedel och antikropp är närvarande samtidigt. Det innebär att när läkemedlet efter utsättning eliminerats så börjar trombocytantalet normaliseras redan efter några dagar.

De läkemedelsberoende trombocytantikropparna kan dock kvarstå i flera år. Därför bör reexponering undvikas. Vid eventuell reexponering återkommer trombocytopenin inom några timmar 

(23) (26)

.

Heparin­inducerad trombo­cytopeni (HIT)

HIT är ett sällsynt tillstånd som skiljer sig från andra former av trombocytopenier, eftersom blödningar uppstår mer sällan. Däremot drabbas mellan 25‍–‍50 % av patienterna av paradoxal tromboembolism, i första hand på vensidan, men även på artärsidan.

Angående tromboembolismen så är den sekundär till en komplex immunologisk reaktion där IgG‍-‍antikroppar i närvaro av heparin aktiverar trombocyterna. Aktiveringen resulterar i bildning av bland annat trombin.

Tillståndet HIT orsakas av ofraktionerat heparin, eller mer sällan, av lågmolekylära former. Efter 5‍–‍10 dagars exponering (upp till tre veckors fördröjning kan ses) sjunker trombocytantalet raskt. Ibland sjunker trombocytantalet ner mot cirka 50 % av utgångsvärdet. Vid reexponering kommer reaktionen direkt.

HIT är ett allvarligt tillstånd med en mortalitet på 20‍–‍30 %. Vid HIT ska heparinbehandlingen sättas ut och alternativt antikoagulantium ges 

(23) (27)

.

ATC-kod Läkemedels­grupp/‌substans
B. Blod
 • abciximab
 • heparin (ofraktionerat och lågmolekylärt)
C. Hjärta-kärl
 • tiazider
J. Infektions­läkemedel
 • ceftriaxon
 • kloramfenikol
 • rifampicin,
  sulfa­metoxazol + trimetoprim
 • vankomycin
L. Tumörer och rubbningar i immun­systemet
 • alemtuzumab
N. Nerv­systemet
 • karba­mazepin
 • valproat
M. Rörelse­apparaten
 • ibuprofen
P. Anti­parasitära medel
 • kinin

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.