Blod

Läkemedel mot maligna sjukdomar ger ofta upphov till olika typer av hematologiska biverkningar. Läkemedelsboken presenterar ett urval biverkningar orsakade av framför allt icke onkologiska läkemedel. 

Generellt kan sägas att hematologiska läkemedelsbiverkningar ofta är typ II‍-‍reaktioner (cytotoxiska reaktioner).  Dessa typ II‍-‍reaktioner drabbar antingen alla eller några typer av de cirkulerande blodkropparna eller deras föregångare i benmärgen 

(22)

.

Behandling med antikoagulantia och trombocythämmande medel innebär alltid en risk för blödning med en eventuell åtföljande järnbristanemi.

I akuta situationer med blödning under pågående antikoagulantiabehandling bör sjukvården överväga reversering. Antidoter även mot nya perorala antikoagulantia (NOAK) börjar komma ut på marknaden. Liksom vid spontana blödningar är det viktigt att påvisa blödningskällan.

Immunhemolytisk anemi orsakad av läkemedel är en relativt ovanlig biverkning, trots att ett stort antal olika läkemedel kan ge upphov till DAT‍-‍positiv (Direkt Antiglobulin Test) hemolytisk anemi.

Cefalosporiner, framför allt första generationen, och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är de vanligaste orsakerna. Reaktionen upphör oftast då det aktuella läkemedlet seponeras 

(23)

.

Det dominerande symtomet vid neutropeni är en ökad infektionsbenägenhet, där risken för sepsis är stor. Det råder ett direkt men inte strikt samband mellan infektionernas incidens och svårighetsgrad och graden av neutropeni 

(23)

. Ett flertal olika läkemedel kan orsaka neutropeni av varierande grad.

Förutsägbar neutropeni

Vid förutsägbar neutropeni (typ A‍-‍biverkning) är neutropenin dosrelaterad och reversibel. Denna sorts neutropeni följer efter cytostatikabehandling. Cytostatika påverkar benmärgen så att produktionen av vita blodkroppar minskar 

(22) (24)

.

Idiosynkratiskt utlöst neutropeni

Den andra typen av neutropeni utlöses idiosynkratiskt, vilket sannolikt beror på en immunologisk mekanism som oftast resulterar i en ökad destruktion av vita blodkroppar 

(24)

.

Incidensen i Sverige uppskattas till cirka 7‍–‍9 fall/miljon invånare och år. Kvinnor och äldre drabbas i högre frekvens. Reaktionen är ofta fördröjd 2‍–‍12 veckor efter påbörjad behandling, men kan sedan utvecklas snabbt och är allvarlig med över 5 % mortalitet 

(23)

.

Om läkemedlet som orsakar idiosynkratiskt utlöst neutropeni seponeras är reaktionen ofta reversibel. Återhämtningen kan dock vara långsam och kan också utebli 

(22)

.

Agranulocytos

Läkemedel förknippade med agranulocytos:

 • fentiaziner
 • icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
 • sulfapreparat
 • tyreostatika.

Klozapin utgör ett särfall, då incidensen av agranulocytos är förhållandevis hög och mekanismen sannolikt inte är immunologiskt medierad. Troligen handlar det i stället om destruktion av neutrofila granulocyter genom apoptos 

(24)

 . Majoriteten, cirka 80‍–‍90 % av fallen, inträffar inom de första 18 behandlingsveckorna 

(25)

.

Agranulocytos vid klozapinbehandling är vanligen reversibel vid utsättning, men kan orsaka sepsis och kan således vara fatal.

För att kunna avbryta behandlingen i tid är regelbundna kontroller av antalet vita blodkroppar obligatorisk. Patienterna måste också informeras om varför, när och hur de ska kontakta sjukvården.

Flera neuroleptika kan ge neutropeni och risken för agranulocytos vid behandling med klozapin är väldokumenterad.

ATC-kod Läkemedels­grupp/‌substans
A. Mat­smältning och ämnes­omsättning
 • proton­pumps­hämmare (PPI)
B. Blod
 • klopidogrel
C. Hjärta-kärl
 • ACE-hämmare
 • furosemid
 • spironolakton
H. Hormoner
 • propyl­tiouracil
 • tiamazol
J. Infektions­läkemedel
 • amoxicillin + klavulansyra
 • ciprofloxacin
 • flukonazol
 • meropenem
 • piperacillin/‌tazobactam
 • rifampicin
 • sulfa­metoxazol + trimetoprim
 • vancomycin
L. Tumörer och rubbningar i immun­systemet
 • infliximab
 • rituximab
M. Rörelse­apparaten
 • allopurinol
 • NSAID
N. Nerv­systemet
 • fentiaziner
 • fenytoin
 • karbamazepin
 • klozapin
 • lamotrigin
 • mianserin
 • venlafaxin
 • zuklopentixol
P. Anti­parasitära medel
 • kinin
R. Andnings­organ
 • alimemazin
S. Ögon och öron
 • acetazolamid
 • kloramfenikol

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.