Lungor

Biverkningar som drabbar lungorna är ofta reversibla och ibland inte så allvarliga, till exempel hosta vid ACE‍-‍hämmarbehandling. Men det finns också en del läkemedel som ger upphov till interstitiella lungsjukdomar med ibland allvarliga konsekvenser för patienten.

Bronkkonstriktion kan ses vid allergiska reaktioner, antingen som led i en anafylaktisk reaktion, till exempel antibiotika, eller som en isolerad astmaattack.

Acetylsalicylsyra och icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är de vanligaste orsakerna till läkemedelsutlöst astma. Betablockerare kan försämra astma genom att orsaka bronkkonstriktion. Man bör framför allt undvika icke-selektiva betablockerare hos patienter med känd astma.

Oklar dyspné har visat sig kunna uppstå i samband med behandling med ticagrelor hos patienter med akut koronart syndrom. Det är oklart vilken mekanism som ligger bakom detta. Flera hypoteser finns föreslagna, bland annat en ökning av adenosin eller en påverkan på en specifik receptor (P2Y‍-‍12) 

(49)

.

Dyspnén är:

 • inte relaterad till ansträngning
 • kommer oftast under första veckan
 • är ofta av mild till moderat svårighetsgrad.

De flesta patienter behöver inte avsluta behandlingen med ticagrelor.

Läkemedel anses orsaka endast ett par procent av alla interstitiella lungsjukdomar 

(50)

. Reaktionen kan framkallas både genom toxiska och immunologiska mekanismer. Symtom kan utvecklas redan efter ett par dagars behandling eller först efter flera år 

(51)

.

Även om interstitiell lungsjukdom utlöst av läkemedel är sällsynt, så har mer än 350 olika läkemedel associerats till tillståndet.

Exempel på läkemedel som har associerats till interstitiell lungsjukdom:

 • amiodaron
 • nitrofurantoin
 • icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
 • sulfasalazin
 • vissa cytostatika (till exempel metotrexat, bleomycin)
 • proteinkinashämmare
 • monoklonala antikroppar (50) (51) .

Det är viktigt att uppmärksamma olika opportunistiska lunginfektioner i samband med olika immunsupprimerande behandlingar. Det kan till exempel handla om opportunistiska lunginfektioner som tbc och pneumocystis carinii. Det är också viktigt att utreda patienten vid diffusa, ospecifika symtom.

PAH orsakad av läkemedel är mycket sällsynt, men förstås allvarligt. Tillståndet kan orsakas av bland annat läkemedel som:

 • interferon alfa
 • leflunomid
 • dasatinib
 • flera cancerläkemedel till exempel cyklofosfamid.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.