Nervsystemet

Neurologiska och psykiatriska biverkningar kan orsakas av både CNS‍-‍aktiva läkemedel och övriga läkemedel.

CNS-biverkningar av CNS‍-‍aktiva läkemedel

Läkemedel som utövar sin effekt i centrala nervsystemet (CNS) kan oftast också orsaka biverkningar från CNS.

Exempel på CNS-aktiva läkemedel och biverkningar på CNS:

 • Antidepressiva läkemedel kan ge hallucinationer och krampanfall. 
 • Antiepileptika kan ge depression och hallucinos. 
 • Neuroleptika kan ge krampanfall och parkinsonism etcetera.
 • Tramadol är ett centralt verkande analgetikum som relativt ofta ger biverkningar, inte minst konfusion hos äldre.

Olika typer av psykiatriska symtom är vanliga biverkningar vid läkemedelsbehandling av Parkinsons sjukdom. Symtomen kan också vara en del i sjukdomsutvecklingen eller psykologiska reaktioner på sjukdomssituationen. Det kan således vara svårt att säkerställa huruvida reaktionen är en biverkning.

Vid behandling med CNS‍-‍aktiva läkemedel kan även paradoxala reaktioner inträffa, exempelvis rastlöshet av bensodiazepiner.

Läkemedel vanlig orsak till dagtrötthet/somnolens

Följande läkemedel är vanlig orsak till dagtrötthet/somnolens:

 • antidepressiva
 • antiepileptika
 • bensodiazepiner
 • neuroleptika
 • opioider.

Toleransutveckling sker ofta, men ibland kan biverkningen förhindra fortsatt behandling. I lämpliga situationer kan biverkningen utnyttjas som en önskvärd effekt. Mirtazapin ges exempelvis med fördel till patienter där sömnsvårigheter ingår som led i depressionen.

Plötsliga sömnattacker

Plötsliga sömnattacker är en mer specifik biverkning relaterad till behandling med dopaminagonister och levodopa.

Dopaminerga preparat har på senare år också förknippats med flera andra specifika biverkningar såsom köp- och spelberoende liksom hypersexualitet.

Konfusion

Konfusion är relativt vanligt hos äldre. Det är viktigt att utesluta påverkbara utlösande faktorer då tillståndet är reversibelt. Läkemedel bör alltid misstänkas. CNS‍-‍aktiva läkemedel kan ofta vara orsaken, men även andra läkemedel bör övervägas.

Motorikstörningar

Motorikstörningar är vanliga vid behandling med framför allt de äldre neuroleptikapreparaten.

 • Akut dystoni uppträder oftast vid inledning av behandlingen.
 • Parkinsonism kommer inom några månader.
 • Tardiva dyskinesier kommer efter längre tids behandling (> 3 månader) och debuterar då ofta vid dossänkning.

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom är en sällsynt, men mycket allvarlig komplikation till framför allt första generationens, men även andra generationens antipsykotika. Det kan ses vid start av högdosbehandling eller vid abrupta doshöjningar.

Liknande tillstånd kan förekomma även vid snabb utsättning av dopaminerga preparat, till exempel levodopa, dopaminagonister.

Tillståndet debuterar oftast inom fyra veckor från det att neuroleptika satts in 

(55)

.

Symtomen är bland annat:

 • uttalad muskelstelhet
 • hypertermi
 • fluktuerande medvetandegrad
 • autonom instabilitet.

S‍-‍CK är kraftigt förhöjt. Rabdomyolys med åtföljande njursvikt är en fruktad komplikation 

(56)

.

Serotonergt syndrom

Serotonergt syndrom kan uppkomma när flera serotonerga läkemedel kombinerats, till exempel:

 • Selektiva serotonin­återupptags­hämmare (SSRI)
 • Serotonin- och noradrenalin­återupptags­hämmare (SNRI)
 • Monoaminoxidas (MAO)-hämmare
 • tricykliska antidepressiva
 • mirtazapin
 • duloxetin
 • buspiron
 • tramadol
 • triptaner
 • linezolid.

Serotonergt syndrom kan även ses vid monoterapi. 

En kombination av följande symtom kan ses vid serotonergt syndrom:

 • agitation
 • tremor
 • myoklonier
 • hypertermi (55) (57) .

Neurologiska biverkningar av övriga läkemedel

Neurologiska biverkningar kan vara en dosbegränsande faktor vid cancerbehandling 

(58)

.

En av de vanligare komplikationerna till cytostatikabehandling är perifer neuropati/polyneuropati som ofta är:

 • sensorisk
 • axonal
 • irreversibel. 

Hos vissa patienter med lättare symtom av cytostatikainducerad polyneuropati kan dock symtomen gå i regress, förutsatt att cytostatikabehandlingen avslutas 

(58) (59)

.

Biologiska och immunosuppressiva läkemedel

Även behandling med biologiska och immunosuppressiva läkemedel är associerat med neurotoxicitet, både i centrala och perifera nervsystemet. För att om möjligt förhindra ytterligare skada är det viktigt att ha kunskap om och uppmärksamma sådana biverkningar 

(58)

Det finns flera sällsynta, men allvarliga, neurologiska biverkningar relaterade till immunsuppressiv behandling.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en mycket ovanlig opportunistisk infektion med JC‍-‍virus. Patienterna drabbas av en allvarlig encefalit med hög dödlighet. Misstänkt läkemedel måste omgående sättas ut. Hittills har de flesta rapporterade PML‍-‍fallen setts vid behandling med natalizumab och rituximab.

TNF‍-‍α‍-‍hämmare har i sällsynta fall associerats med nytt skov eller exacerbation av kliniska symtom och/eller radiologiska tecken på demyeliniserande sjukdom i CNS, såsom:

 • MS-lika förändringar
 • tvärsnittsmyelit
 • optikusneurit
 • demyeliniserande polyneuropati, både akut (Guillain Barré syndrom) och kronisk.

Detta måste beaktas om TNF‍-‍α‍-‍hämmare övervägs till patient med redan existerande neurologisk demyeliniserande sjukdom.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

PRES är ett sällsynt neurologiskt tillstånd som kan debutera relativt akut med:

 • huvudvärk
 • kramper
 • synstörningar. 

Ofta ses högt blodtryck.

Läkemedel, och då framför allt vissa immunsupprimerande och cytotoxiska preparat, är en av flera möjliga orsaker 

(60)

.

Vid seponering av läkemedlet är tillståndet vanligen reversibelt. Det innebär här att både kliniska och radiologiska förändringar går i regress. Tillståndet är inte reversibelt i de fall då infarkter hunnit utvecklas 

(58)

.

Symtom/‌biverkning Läkemedels­grupp/‌substans
akut dystoni
 • meto­klopramid
 • neuro­leptika
aseptisk meningit
 • immun­globulin
 • ipilimumab
 • NSAID
 • trimetoprim
benign intrakraniell hypertension
 • doxycyklin
 • gluko­kortikoider
 • isotretinoin
 • acitretin
 • somatropin
cerebellär ataxi
 • cytarabin
 • fluorouracil
dag­trötthet, sedation
 • anti­epileptika
 • bensodia­zepiner
 • neuro­leptika
 • opiater
 • SSRI
 • talidomid
demyelini­serande sjukdom i CNS
 • TNF-α-hämmare
depression, suicidtankar
 • anti­epileptika
 • beta­blockerare
 • interferoner
 • medel vid ADHD
 • vareniklin
dopamin­ergt dysreg­lerings­syndrom (exempelvis köp- och spel­beroende, hyper­sexualitet)
 • dopamin­erga preparat
encefalo­pati
 • interferon alfa-2a
 • metotrexat
 • valproat
epilep­tiska anfall
 • anti­depressiva
 • lidokain
 • neuroleptika
 • tramadol
Guillain-Barrés syndrom
 • immun­kontroll­punkts­hämmare (checkpoint­hämmare)
hallucina­tioner
 • anti­depressiva
 • anti­epileptika
 • anti­kolinergika
 • dopamin­agonister
 • fluor­okinoloner
 • medel vid ADHD
 • tramadol
huvud­värk
 • anti­depressiva
 • glycerylnitrat
 • kalcium­­antagonister
 • NSAID
 • sildenafil
 • östrogen
konfusion
 • anti­kolinergika
 • ciklosporin
 • dopamin­­agonister
 • fentanyl
 • interferon alfa-2a och -2b
 • levodopa
 • paroxetin
 • pregabalin
 • rivastigmin
 • takrolimus
 • tramadol
 • vissa neuro­leptika
 • vissa bensodia­zepiner
malignt neuro­leptika­syndrom
 • neuro­leptika (även vid snabb utsätt­ning av dopamin­erga preparat)
mani
 • gluko­kortikoider
minnes­stör­ningar, kognitiva symtom
 • anti­depressiva
 • anti­epileptika
 • anti­kolinergika
 • anti­psykotika
 • bensodia­zepiner
narkolepsi
 • Pandemrix (avregistrerat)
parkinsonism
 • metoklo­pramid
 • neuroleptika
 • propiomazin
plöts­liga sömn­attacker
 • dopamin­agonister
 • levodopa
PML (progressiv multifokal leukoen­cefalopati)
 • dimetyl­fumarat
 • fingolimod
 • natalizumab
 • rituximab
poly­neuropati, neuropati (UNS)
 • amiodaron
 • disulfiram
 • isoniazid
 • kemoterapi (till exempel bortezomib, etoposid, vinca­alkaloider)
 • lenali­domid
 • metronidazol
 • monoklonala antikroppar (brentuxi­mab­vedotin, ipilimumab, rituximab)
 • nitrofurantoin
 • statiner
 • talidomid
poly­neuropati, neuropati (demyelini­serande)
 • ipilimumab
 • TNF-α-hämmare
 • vacciner
PRES (posteriort reversibelt encefalo­pati­syndrom)
 • axitinib
 • bevacizumab
 • bortezomib
 • ciklosporin
 • cisplatin
 • cyklofos­famid
 • gemcitabin
 • lenvatinib
 • regorafenib
 • rituximab
 • sorafenib
 • sunitinib
 • takrolimus
serotonergt syndrom
 • linezolid
 • MAO-hämmare
 • mirtazapin
 • SNRI
 • SSRI
 • tricykliska anti­depressiva
 • tramadol
 • triptaner

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.