Muskel

Muskelbiverkningar kan variera i svårighetsgrad. Biverkningarna kan vara allt ifrån diffusa obehag till svåra smärtor, muskelsvaghet och rabdomyolys med njurskada.

Flera olika mekanismer kan ligga bakom muskelbiverkningar. Många läkemedelsutlösta myopatier är potentiellt reversibla i tidiga stadier 

(52)

.

Utöver statiner och glukokortikoider kan ett stort antal läkemedel orsaka muskelbiverkningar.

Några exempel på läkemedel som kan orsaka muskelbiverkningar är onkologiska substanser såsom:

  • brentuximabvedotin
  • imatinib
  • dasatinib
  • nilotinib
  • taxaner.

Vid behandling med interferoner är övergående influensaliknande symtom med muskelvärk frekvent förekommande.

Statiner kan orsaka en rad olika typer av muskelbiverkningar. Vanligast är myalgi. Svårare biverkningar såsom myopati och rabdomyolys är mer sällsynt. Det finns en association mellan myopati utlöst av höga doser simvastatin och genetiska faktorer 

(52)

. Risken för myopati/‌rabdomyolys är dosberoende.

Interaktioner med andra läkemedel kan ha betydelse. Interaktionsrisken kan skilja sig något åt mellan de olika statinerna på grund av varierande nedbrytning via CYP 3A4. Det är något som man kan utnyttja i behandlingsvalet.

Biverkningarna uppträder oftast tidigt efter behandlingsstart, mellan fyra till sex veckor. Det kan dock debutera efter flera års användning, inte minst vid doshöjning eller tillägg av andra interagerande läkemedel 

(53)

. I de flesta fall försvinner muskelbesvären vid dosminskning eller när läkemedlet seponeras och återkommer vid eventuell återinsättning.

Nyligen har man uppmärksammat en sällsynt immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) vid behandling med statiner. Det typiska för IMNM är proximal muskelsvaghet och stegrat CK som kan kvarstå efter seponering 

(54)

.

Vid behandling med glukokortikoider är muskelpåverkan snarast att förvänta, med hänsyn till substansens katabola effekter.

Steroidmyopatin karaktäriseras således av muskelatrofi. Vid långtidsbehandling med glukokortikoider anses incidensen av muskelbiverkningar (utan specifikation) vara upp emot 50 

(52)

Glukokortikoider och fluorokinoloner kan i sällsynta fall orsaka senrupturer.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.