Skelett

Läkemedelsbiverkningar som drabbar skelettet visar sig först efter en längre tids behandling. Hittills är endast ett mindre antal substanser kända för att kunna orsaka skelettbiverkningar.

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med bisfosfonater och denusumab. De ses främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Frakturerna kan inträffa efter minimalt trauma eller utan föregående trauma.

Även andra läkemedel, exempelvis pioglitazon, har kopplats till ökad frakturrisk. Långtidsbehandling med protonpumpshämmare (PPI) har också associerats med ökad frakturrisk, men det tycks inte finnas en klar association till minskad benmineraltäthet 

(66)

.

Osteonekros i käkbenet (ONJ) är en känd biverkning vid behandling med:

 • bisfosfonater
 • denosumab.

Ökad risk ses vid hög kumulativ dos. Andra riskfaktorer är:

 • dålig tandstatus
 • cancer
 • cytostatikabehandling
 • strålbehandling
 • längre tids behandling med glukokortikoider
 • rökning. 

På senare tid har man observerat att bisfosfonater i sällsynta fall även kopplats till osteonekros i yttre hörselgången.

Fall av ONJ har även noterats vid behandling med onkologiska läkemedel såsom:

 • bevacizumab
 • sutent.

De flesta fallen rapporteras dock hos patienter med tidigare eller samtidig exponering för bisfosfonater.

Systemisk behandling med glukokortikoider ökar risken för osteoporos. Vid förväntad lång behandlingstid kan behandling med benspecifika läkemedel övervägas som profylax 

(67)

.

Ytterligare substanser som vid långtidsanvändning har associerats till osteoporosutveckling är exempelvis:

 • antiepileptika
 • hepariner
 • högpotenta gestagener. 

Hos postmenopausala kvinnor bör översubstitution av levotyroxin undvikas på grund av en ökad risk för osteoporos.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.