Olika typer av biverkningar

Ofta används ett enkelt men grovt system för indelning av biverkningar där man delar upp biverkningar i typ A- och typ B‍-‍biverkningar. 

Biverkningar kan delas upp i typ A- och typ B‍-‍biverkningar 

(5)

. Alla reaktioner kan dock inte med lätthet klassificeras i någon av dessa två typer. Indelningen av biverkningar är heller inte statisk. När vi får kunskap om en mekanism kan en biverkning omklassificeras av läkemedelsmyndigheten.

Typ A-biverkningar

Absoluta majoriteten, cirka 80 % av alla biverkningar, räknas som typ A‍-‍biverkningar (A från engelskans augmented

(6)

. Karaktäristiskt för typ A‍-‍biverkningar är att de kan relateras till läkemedlets verkningsmekanism, vilket innebär att de oftast är förutsägbara och dosberoende. Exempel på typ A‍-‍biverkningar är:

 • sedation av anxiolytika
 • perifera ödem av kalciumantagonister. 

I stort sett alla patienter kan drabbas, om dosen är hög i förhållande till patientens känslighet. De flesta av typ A‍-‍biverkningarna är:

 • reversibla
 • minskar vid dosreduktion
 • försvinner nästan alltid när läkemedlet sätts ut (4)

För många av typ A‍-‍biverkningar gäller följande:

 • De debuterar inom de första dagarna.
 • De kan ofta avta i intensitet efter en tid, så kallad tidig tolerans.

Typ B-biverkningar

Typ B-biverkningar (B från engelskans bizarre) är kvalitativt skilda från läkemedlets normala effekt. De kallas därför också bisarra eller idiosynkratiska. 

Karaktäristiskt för typ B‍-‍biverkningar är att:

 • de orsakas inte av någon känd farmakologisk verkningsmekanism
 • de är oberoende av given dos
 • de drabbar enbart vissa individer
 • de går i normalfallet inte att förutse. 

Typ B-reaktioner är sällsynta och ofta av allvarlig art 

(4)

.

Exempel på typ B‍-‍reaktioner är:

 • läkemedelsutlöst leverskada
 • svåra hudreaktioner. 

Latenstiden mellan exposition och idiosynkratisk reaktion är vanligen mellan någon vecka och ett par månader, men reaktionen kan komma både tidigare och betydligt senare 

(7)

. Många typ B‍-‍reaktioner uppstår sannolikt på immunologisk basis. Immunologiska biverkningar karaktäriseras ofta enligt den klassiska uppdelningen i typ I‍−‍IV, men i många fall är mekanismerna fortfarande inte helt klarlagda.

Ytterligare indelning

Det finns ibland misstänkta biverkningar som faller utanför den grova indelningen och därför har det utvecklats ytterligare varianter med typ C (chronic), typ D (delayed), typ E (End of use) och typ F (Failure) 

(8)

. Det finns även förslag på indelning som tar hänsyn till dos, tid och känslighetsaspekter 

(9)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.