Ögon

Under den senaste tioårsperioden har nyupptäckta ögonbiverkningar varit relaterade till framför allt systemiska läkemedel (läkemedel mot urologiska sjukdomar, diabetes, antibiotika och onkologiska preparat).

Merparten ögonbiverkningar har uppdagats genom spontanrapportering efter marknadsföring. Det gäller ospecifika symtom, där majoriteten är reversibla.

Följande biverkningar har uppdagats efter marknadsföring:

 • nedsatt syn
 • dubbelseende
 • dimsyn (68) .

Vanliga biverkningar av ögondroppar är lokala symtom med irritation och rodnad. Allergi mot aktiv substans eller konserveringsmedel kan ge svullnad och eksem. I sällsynta fall kan systemiska symtom uppkomma.

Ögondroppar som innehåller betablockerare kan ge bradykardi. Ögondroppar med parasympatikomimetika kan exempelvis ge illamående eller kräkningar.

Intravitreal administrering är förenat med biverkningar relaterade till injektionsproceduren och/eller lokal inflammation 

(21)

.

Allvarliga komplikationer såsom näthinneavlossning och endoftalmit kan förekomma. Även systemiska arteriella trombemboliska händelser har rapporterats efter intravitreala injektioner av VEGF‍-‍hämmare 

(68)

.

Ett antal vitt skilda ögonbiverkningar kan uppkomma vid systemisk läkemedelsbehandling. Några exempel är:

 • Akut glaukom vid behandling med antikolinerga läkemedel och topiramat. 
 • Långtidsbehandling med glukokortikoider kan ge katarakt och glaukom.
 • Klorokinfosfat/hydroxiklorin kan orsaka en irreversibel central retinal skada.
 • Vigabatrin kan ge en irreversibel synfältsinskränkning (69) .

Keratit eller uveit kan orsakas av flera olika grupper av läkemedel exempelvis:

 • cytostatika
 • monoklonala antikroppar
 • tyrosinkinashämmare
 • bisfosfonater
 • etanercept
 • isotretinoin. 

Linezolid är associerat med en rad ögonbiverkningar såsom:

 • optikusneurit
 • synfältsdefekter
 • förändrad synskärpa.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.