Utsläpp via produktion, konsumtion och kassation

Utsläpp via produktion, utsläpp efter konsumtion och utsläpp vid kassation av läkemedel är de huvudsakliga orsakerna till att humanläkemedel når miljön.

Mycket höga halter av läkemedel kan enligt flera studier släppas ut i samband med framställning. Halterna i vattnet har i vissa fall visat sig höga även efter att avloppsvattnet har behandlats.

Höga halter av antibiotika i Indien och Kina

I Patancheru i Indien påvisades koncentrationer av antibiotikumet ciprofloxacin på 31 000 mikrogram per liter (µg/L) i behandlat avloppsvatten från ett vanlig  reningsverk som tar emot avloppsvatten från cirka 90 läkemedelstillverkare 

(34)

.

I Hebeiprovinsen, Kina, uppmättes koncentrationer av oxytetracyklin på upp till 20 000 µg/L i behandlat avloppsvatten från en tillverkningsanläggning 

(35)

Höga halter aktiv substans i USA 

I USA undersöktes 13 reningsverk som tar emot utsläpp från industri som tillverkar aktiv substans och sex reningsverk utan denna tillförsel (kontrollställen). Avloppsprover, efter reningsverken, analyserades avseende 120 läkemedel och nedbrytningsprodukter. I renat avloppsvatten från tillverkande industri uppmättes 33 läkemedel vid avsevärt högre koncentrationer jämfört med renat avloppsvatten från kontrollställen 

(36)

Industri i Schweiz bidrog med 60 procent av utsläppen

En liknande slutsats kunde man dra i en studie från Schweiz. Studien visade att för vissa aktiva substanser bidrog tillverkningsanläggningarna med upp till 60 procent av de totala utsläppen. Detta trots att anläggningarnas andel av tillförd volym av avloppsvatten var under 5 procent 

(37)

.

Läkemedel som intas eller injiceras kommer att utsöndras via urin eller avföring som aktiv substans eller som metabolit. Läkemedel som appliceras på huden kan även hamna direkt i tvätt- och badvatten.

Efter användning och utsöndring hamnar de aktiva substanser som ingår i humanläkemedel därför framför allt i avloppsvatten. Detta är den kvantitativt sett största källan för utsläpp av humanläkemedel som använts inom hälso- och sjukvården. 

Inga krav på rening av läkemedelsrester 

Läkemedel som når avloppsreningsverken bryts antingen ner, hamnar i det renade utgående avloppsvattnet eller i slammet. Vissa läkemedel kan, till nära 100 procent, renas bort i avloppsreningsverk medan andra överhuvudtaget inte kan avlägsnas.

Det finns idag inte några krav på att reningsverk i Sverige ska kunna rena bort läkemedelsrester, även om det finns förslag om det på EU‍-‍nivå. 

Kommunalt avloppsvatten

De halter som hittas i renat kommunalt avloppsvatten ligger alltifrån mindre än ett nanogram per liter (ng/L) till några mikrogram per liter (µg/L), beroende på vilka läkemedel som analyserats. I prover från ytvatten är koncentrationerna vanligen minst en tiopotens lägre. 

Dricksvatten

I dricksvatten hittar man oftast inte mer än som mest något tiotal ng/L för de individuella läkemedelssubstanser som hittills har analyserats. 

Slam från reningsverk

I slam från reningsverk kan nivåerna vara betydligt högre 

(18)

, men sannolikt är en stor del av dessa läkemedel mindre biotillgängliga på grund av starka bindningar till partiklar.

Årlig provtagning och analys av vatten

Region Stockholm har sedan 2005 årligen genomfört provtagning och analys av vatten. Vattnet har analyserats för drygt hundra läkemedelssubstanser. I detta arbete ingår provtagning på inkommande och utgående vatten från avloppsreningsverken. Det ingår också provtagning på ytvatten på olika avstånd från avloppsreningsverkets utlopp 

(38)

.

Höga nivåer av ett antal läkemedel

I en riskbedömning jämförs de halter som uppmätts eller som förväntas uppträda i miljön med de koncentrationer som i experimentella studier visats orsaka effekter på organismer. För ett antal läkemedel överskrids de koncentrationer som bedöms som säkra för miljon.

Uppskattningsvis fem procent av de läkemedel som säljs i Sverige används inte. Dessa läkemedel ska återlämnas till apotek för destruktion.

Läkemedlen behöver återlämnas till apotek för att:

  • undvika att barn och andra obehöriga kommer åt dem
  • de inte ska spridas till miljön (39)

    .

Apoteken har ett producentansvar och ska därför ta emot gamla och överblivna läkemedel från hushåll 

(40) (41)

. Apoteken skickar i sin tur vidare kasserade läkemedel till förbränning som är anpassad för läkemedel.

I befolkningen uppger cirka 75 procent att de lämnar tillbaka överblivna läkemedel till apotek för destruktion.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.