Läkemedel i miljön

Tillgång till säkra och effektiva läkemedel är avgörande för vår hälsa. Samtidigt kan aktiva substanser i läkemedel nå miljön vid framställning, användning och kassation. Det kan påverka organismer i miljön negativt. Därför är det viktigt att minimera spridningen av läkemedelsrester till miljön.

Läkemedel är framtagna för att påverka fysiologiska processer i människokroppen, oftast redan vid låga koncentrationer. Om de hamnar i naturen finns det därför en risk att de påverkar samma eller liknande processer i andra organismer och möjligen i förlängningen även populationer och hela ekosystem. Därför är det viktigt att läkemedel tillverkas, används och kasseras på ett säkert sätt, så att vi kan minimera utsläppen av läkemedel till miljön. 

Miljöproblem orsakade av läkemedel

Runt om i världen, inklusive Sverige, finns det flera platser med höga halter av läkemedel i vattenmiljöer. Detta har lett till att bland annat Europeiska unionen (EU) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har gått ut med policyrekommendationer för att hantera dessa problem 

(1) (2) (3)

.

I svenska vattendrag har man uppmätt halter av aktiva läkemedelsubstanser som kan vara skadliga för vattenlevande organismer. Utöver risken med läkemedlens direkt toxiska effekter, så har även användning och utsläpp av antibakteriella läkemedel lett till utveckling och spridning av bakterier som är resistenta mot antibiotika 

(4)

. Några av de läkemedelssubstanser som forskare har identifierat som en möjlig risk för miljön eller för utveckling av antimikrobiell resistens ingår därför i Sveriges miljöövervaknings- och åtgärdsprogram 

(5) (6)

.

Man har även identifierat andra miljöeffekter kopplade till läkemedelsanvändning och produktion. Exempelvis innehåller många inhalatorer drivgaser med klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp vid produktion och transporter är ytterligare faktorer som mer och mer diskuteras avseende läkemedels påverkan på miljön. I detta kapitel tar vi dock inte upp dessa frågor. 

Risken kan minska med olika åtgärder

Det går att minska risken för miljöpåverkan under ett läkemedels hela livscykel. Det kan vi göra genom diverse åtgärder, inklusive lagstiftning. Exempel på åtgärder som skulle ha stor betydelse för miljön: 

  • ta fram mer information om läkemedlens miljöegenskaper, vilket bland annat skulle kunna leda till behandlingsrekommendationer som tar större miljöhänsyn
  • kräva anpassning av produktion för minskade utsläpp av aktiv substans, bättre rening av avloppsvatten och bättre avfallshantering.

Om kapitlet Läkemedel i miljön

Kapitlet Läkemedel i miljön ger dig en översikt över problematiken med förekomsten av läkemedel i miljön. Här finns också exempel på utmaningar och möjligheter att åstadkomma förbättringar. Informationen är avsedd som en introduktion till ämnet.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.