Åtgärder vid tillverkning av läkemedel

Ett läkemedel framställs i flera steg, från syntes av den aktiva substansen, till formulering av läkemedlet i den beredningsform som patienten ska använda. Vid samtliga steg kan det förekomma utsläpp till miljön och till vatten nedströms produktionsanläggningar. 

Leverantörskedjor för läkemedel är ofta långa och komplexa. Framställningen av ett läkemedel kan också skilja sig åt på följande sätt:

  • Innehavare av godkännande för försäljning kan ha egen tillverkning av aktiv substans och av läkemedel eller anlita kontrakterade tillverkare.

  • Leverantörskedjorna kan se olika ut för olika läkemedelsformer och styrkor av ett läkemedel.

  • Rening vid framställning av läkemedel kan skilja sig åt mellan olika tillverkare. Vissa tillverkare har rening på den egna anläggningen medan andra använder sig av rening utanför anläggningen, som kan vara gemensam med andra industrier och/eller hushåll. 

Det är därför ett rimligt antagande att miljöpåverkan från produktionen skiljer sig åt mellan olika tillverkare.

Insyn kan minska miljöpåverkan 

Om myndigheter, förskrivare och patienter hade full insyn i produktionens miljöpåverkan skulle den kunna minska, utan att göra avkall på behandlingens kvalitet. Minskning kan ske genom att välja de medicinskt fullt utbytbara alternativ som producerats på ett miljöanpassat sätt, det vill säga produkter med samma aktiva substans och samma medicinska effekt, men från olika tillverkare. 

Bristande tillgång till information om hur miljöanpassad produktionen är, utgör det största hindret för att kunna välja medicinskt fullt utbytbara alternativ som har producerats på ett miljöanpassat sätt.

Produktionsanläggningar världen över ska följa lokal miljölagstiftning, men även om tillverkarna följer lagstiftningen är det ingen garanti för att produktionen inte har en betydande miljöpåverkan. Det är exempelvis mycket ovanligt med specifika gränsvärden för hur stora mängder eller koncentrationer av aktiv substans som en tillverkare får släppa ut.

Det är viktigt att minimera utsläppen. Det kan ske genom exempelvis industrins eget förbättringsarbete, lagstiftning och genom att hälso- och sjukvården ställer krav i samband med upphandling.

Miljökrav vid upphandling

Miljökrav vid upphandling stimulerar till produktion med mindre utsläpp. I Sverige har Upphandlingsmyndigheten publicerat hållbarhetskriterier för upphandling av läkemedel och måltidstjänster som inkluderar miljökriterier 

(50) (51)

.

Utifrån Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för tillverkning av läkemedel har regionerna tagit fram en vägledning för sitt arbete 

(52)

.

Även internationella projekt för hållbar upphandling inom hälsosektorn har tagit fram vägledningar, exempelvis Sustainable Procurement Index for Health (SPIH). SPIH är framtaget av United Nations Development Programme, i samarbete med Health Care Without Harm och finansierat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) 

(53)

Miljökrav vid tillverkning

Sverige arbetar för ökade krav i EU‍-‍lagstiftningen för att minska utsläpp av läkemedel till miljön vid produktion. Att ändra i lagstiftning tar dock lång tid och Läkemedelsverket arbetar därför parallellt med andra åtgärder. Ett exempel på åtgärd är ett nyligen avslutat regeringsuppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E‍-‍hälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Myndigheterna fick i uppdrag att förbereda för en försöksverksamhet inom läkemedelsförmånssystemet och introducera en miljöpremie som gynnar läkemedel som produceras på ett sätt som minimerar utsläpp av aktiva substanser till miljön. Uppdraget redovisades den 30 oktober 2022. Ett av förslagen är att ställa krav på utsläpp av aktiv substans genom definierade gränsvärden 

(54)

. Tanken är att kraven ska gälla oavsett i vilken del av världen produktionen sker.

Frivilliga initiativ

Frivilliga initiativ kan också förebygga och minska risken för att miljön tar skada av läkemedel. Branschorganisationen Sveriges Apoteksförening har tagit fram en konsumentguide som ska öka transparensen, och på sikt stimulera till en mer hållbar produktion 

(55)

. Syftet med denna är att lyfta fram företag som tillverkar receptfria läkemedel och som enligt branschorganisationen är mer transparenta i sitt hållbarhetsarbete.

Inom industrin finns också andra frivilliga initiativ, som Pharmaceutical Supply Chain Initiative och Antimicrobial resistance (AMR) Industry Alliance 

(56) (57)

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.