Åtgärder kring förskrivning och användning av läkemedel

God information om miljörisker med läkemedel kan skydda miljön. Förebyggande och hälsofrämjande arbete är också positivt ur miljösynpunkt, eftersom det kan minska behovet av läkemedel.

Olika beredningsformer kan ha olika miljöbelastning. Framför allt finns det en ökad risk för produkter med stora restmängder, såsom plåster, vaginalringar och geler.

Vid användning av geler tvättas ofta en betydande del av den aktiva substansen bort vid duschning. Om plåster och ringar tas omhand på rätt sätt efter användning (det vill säga lämnas tillbaka till apotek för destruering) minskas miljöbelastningen.  

God information från tillverkare, förskrivare och apotekspersonal, som i sin tur leder till att patienter använder produkterna på ett säkert sätt, minskar miljöriskerna med produkterna.

Tillgång till miljöriskbedömningar som ger information om miljöegenskaper och miljörisker för aktiva substanser i läkemedel är värdefullt vid bland annat framtagandet av behandlingsrekommendationer och rekommendationer kring val av läkemedel. 

På webbplatsen janusinfo.se, som tillhör Region Stockholm, finns kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkemedelskommittéerna. Databasen ”Läkemedel och miljö” på Janusinfo innehåller miljöinformation för många aktiva substanser i läkemedel 

(58)

Janusinfo.se presenterar jämförande miljöriskbedömningar mellan läkemedel med överlappande användningsområden. Det kan vara värdefull information för den som vill jämföra olika alternativ ur miljösynpunkt. 

Företag kan frivilligt publicera miljöinformation för sina produkter under fliken miljödata på FASS.se. FASS.se är en webbplats som publiceras av Läkemedelsindustriföreningen.

Informationen på FASS publiceras för läkemedelsprodukten. Informationen är alltså inte samlad för respektive aktiv substans. Dessutom finns det än så länge bara information för humanläkemedel.

Företagen kan publicera följande information på FASS:

 • information om läkemedlets miljörisk (toxiciteten för vattenlevande organismer i relation till uppskattade koncentrationer i vattenmiljön)
 • information om läkemedlets nedbrytbarhet i laboratorietester
 • information om läkemedlet är fettlösligt och därmed har en ökad risk för att bioackumuleras. 

Informationen som företagen publicerar på FASS grundar sig i huvudsak på de tester som utförts i samband med den, för nya produkter, obligatoriska miljöriskbedömningen inför registrering av nya produkter.

Något att vara uppmärksam på är att miljöriskklassificeringen kan se olika ut för exakt samma aktiva substanser i olika produkter. Sannolikt beror det delvis på att det är företagen själva som rapporterar in de data som ligger till grund för klassificeringen av respektive produkt.

Osäkerheter

Klassificering av läkemedel avseende miljöaspekter är komplex och förenad med stora osäkerheter i bedömning av risk, främst på grund av bristen på data om läkemedels miljöegenskaper. Även i de fall då sådan data är tillgänglig försvåras klassificeringen på grund av att det är svårt att göra rättvisande jämförelser mellan olika substanser. 

Att ett ämnes egenskaper, i form av exempelvis toxicitet eller persistens, leder till att man kan bedöma att ämnet utgör en fara behöver inte betyda att det utgör en risk. Detta eftersom risk också beror av den exponering som organismer utsätts för.

Bristen på jämförbara data avseende fara och exponering utgör därför ett väsentligt hinder vid jämförande av läkemedels påverkan på miljön.

Det bör också påpekas att varken klassificeringen på Fass eller Janusinfo tar hänsyn till miljörisker kopplade till produktionsutsläpp. Tillgång till riskklassificering avseende utveckling av antimikrobiell resistens är också begränsad.

Miljö­information i behandlings­rekommen­dationer

Sverige arbetar för att öka transparens kring miljöriskbedömningar inom EU för aktiva substanser i läkemedel. Då lagstiftning tar tid inkluderar Läkemedelsverket miljöinformation i behandlingsrekommendationer för flera sjukdomstillstånd hos både djur och människor i de fall tillförlitliga data finns tillgängliga 

(59)

Information och råd kring antibiotikaanvändning i syfte att motverka antibiotikaresistens finns via nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama). Strama har både lokal och nationell samverkan 

(60)

Förslag om receptfria läkemedel

I ett nyligen avslutat regeringsuppdrag föreslår Läkemedelsverket en ändring i svensk lagstiftning. Ändringen innebär att det skulle vara möjligt att väga in miljöaspekter vid beslut om vissa receptfria läkemedel för människa ska få säljas utanför öppenvårdsapotek.

Om ändringen genomförs i lagstiftningen kommer receptfria läkemedel som riskerar att ha en negativ effekt för miljön endast att säljas på apotek. Det medför att konsumenten har möjlighet att få rådgivning kring val och användning av sådana läkemedel.

Hälso­främjande arbete

Förebyggande och hälsofrämjande arbete är viktigt för hälsan. Det kan minska behov av läkemedel, vilket i sin tur kan vara positivt ur miljösynpunkt. Några exempel på förebyggande och hälsofrämjande arbete är:

 • kommunernas och sjukvårdens arbete

 • Folkhälsomyndighetens uppdrag kring folkhälsa 

  (61)
 • det arbete som Strama gör för att minska infektioner både på sjukhus och i samhället 

  (60)

  .

Information från förskrivare till patienter

Du som förskrivare kan överväga följande i samband med att du skriver ut läkemedel:

 • Regionala läkemedelskommittéer tar fram rekommendationer kring läkemedel baserat på medicinsk effekt och säkerhet. När läkemedel är jämförbara i dessa avseenden väger kommittéerna in kostnad och sedan miljöbedömning. Du som följer dessa rekommendationer kan vid förskrivning bidra till att minska miljöeffekter av läkemedel. I många regioner finns också råd till patienter kring hälsosamma levnadsvanor i rekommendationerna.

 • Skriva ut startförpackning vid start av ny läkemedelsbehandling när det är möjligt. En startförpackning är minsta godkända förpackning, dock högst den mängd som förbrukas under en månad.

 • Skriva ut den mängd läkemedel som du kan förvänta dig att din patient kommer att använda.

 • Utvärdera och ompröva behandlingar samt genomföra enkla eller fördjupade läkemedelsgenomgångar. Sätt ut läkemedel som inte används eller har låg medicinsk betydelse.

 • Uppmana gärna dina patienter att lämna tillbaka oanvända eller utgångna läkemedel till apotek. Detta är särskilt angeläget för antibiotika, hormonpreparat och andra läkemedel med känd eller misstänkt miljöpåverkan.

 • Om du förskriver läkemedelsplåster eller hormonringar är det bra att påminna patienten om att lämna in dem till apotek även efter användning. Det finns en stor mängd aktiv substans kvar i beredningen efter att patienten har använt sådana produkter.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.