Åtgärder rörande avloppsrening

Rening av avloppsvatten är ett av flera sätt för att minska mängden av läkemedel och andra föroreningar som når miljön. För att kunna rena exempelvis läkemedel ur avloppsvattnet pågår det i Sverige ett arbete för att modernisera avloppsreningsverken.

När människor använder läkemedel utsöndras läkemedlen i olika grad som aktiv substans och som metabolit (nedbruten substans) eller konjugat (kopplade till exempelvis glukoronsyra). Läkemedlen hamnar i enskilda avlopp eller avloppsreningsverk, antingen genom att de utsöndras eller i samband med att vi tvättar av läkemedel från hud och kläder. 

Avloppsreningsverk i Sverige har varierande förmåga att rena aktiva substanser ur avloppsvattnet 

(64)

. Vanliga avloppsreningsverk kan i hög utsträckning rena bort en del substanser ur vattnet, men för att nå en effektiv vattenrening av fler aktiva substanser krävs mer avancerade tekniker. De substanser som finns kvar efter rening i avloppsreningsverk hamnar antingen i utgående avloppsvatten eller i slam.

Beroende på halt i vattnet kan substanser på ett negativt sätt påverka de organismer som lever i eller är beroende av vattenmiljön. En ökande användning och därmed förekomst av läkemedel i vattenmiljöer kan på sikt ställa högre krav på rening av dricksvatten.

Idag används en del slam som gödsel på åkermark och det pågår forskning och studier för att utreda för- och nackdelarna med att återföra slam till kretsloppet.

Sverige satsar på att modernisera avloppsreningsverk på ett sätt så att de i högre utsträckning ska kunna rena exempelvis läkemedel ur avloppsvattnet 

(65)

.

Både nationellt och internationellt pågår mycket forskning inom området och avancerade vattenreningstekniker och anläggningar testas och tas kontinuerligt i drift både i Sverige och andra länder. Exempel på tekniker inkluderar rening med aktivt kol och ozonering.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.