Läkemedel med kända effekter på miljön

Vid tillräckligt höga halter kan läkemedel påverka organismer i miljön. Det antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak och könshormoner är två kända och välstuderade exempel.  

I slutet av 1990-talet minskade antalet gamar i Pakistan och Indien drastiskt. Vissa populationer minskade med mer än 95 procent och närmade sig utrotning.

Senare kunde forskning visa att gamarna dog av visceral gikt, orsakad av njurskador som kopplades till intag av den antiinflammatoriska aktiva substansen diklofenak 

(12)

. Exponeringen berodde på att gamarna åt kadaver av boskap som hade behandlats med diklofenak. 

I dag är diklofenak förbjudet som veterinärmedicinskt preparat i denna region men det är fortfarande tillåtet för veterinärmedicinsk användning i vissa europeiska länder.

År 2013 godkändes diklofenak för veterinärmedicinskt bruk i Spanien och Italien, länder som hyser omkring 95 procent av alla europeiska gamar. Det första fallet av diklofenakförgiftning i en vild gam i Europa upptäcktes i Spanien 2020 

(13)

Åtgärder

Den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för veterinärmedicinska produkter (CVMP) har dragit slutsatsen att användning av läkemedel som innehåller diklofenak vid behandling av djur kan utgöra en risk för gamar och andra asätande fåglar även i Europa 

(14)

.

Kommittén pekar ut ett antal åtgärder som förslag till riskminimerande åtgärder. Bland annat följande: 

  • utbildning
  • varningar i produktinformationen
  • att endast veterinärer ska administrera läkemedel som innehåller diklofenak
  • skärpta kontroller
  • övervakning av kadaver på gammatningsstationer
  • indragning av försäljningstillstånd för läkemedel som innehåller diklofenak.

Diklofenak kan orsaka förändringar i fisk

Den humanmedicinska användningen av diklofenak ger en annan spridningsbild. Icke metaboliserad diklofenak från exempelvis geler passerar vanliga avloppsreningsverk utan att brytas ner i större omfattning. Diklofenak som utsöndras som konjugat efter metabolism i människa kan också dekonjugeras av mikroorganismer i reningsverken och därmed återfå sin ursprungliga aktiva form.

För att status ska klassificeras som god får det maximala årsmedelvärdet i inlandsytvatten i Sverige inte överstiga 0,1 mikrogram per liter (µg/L) 

(5)

.

Vattenmyndigheterna anser att tillförsel av diklofenak via avloppsreningsverk har en betydande påverkan och att det bidrar till att gränsvärdena riskerar att överskridas, i flera vattenförekomster 

(15)

.

Det finns rapporter om att exponering under 5 µg/L, i akvarieförsök, leder till histologiska förändringar i flera organ hos fisk 

(16) (17)

. Inom miljöövervakningen har det återkommande uppmätts halter på drygt 1 µg/L i renat avloppsvatten i Sverige 

(18)

.

Andra läkemedel i samma grupp

Diklofenak tillhör läkemedelsgruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som inkluderar preparat som är mer vattenlösliga än diklofenak och är också mer nedbrytbara i avloppsreningsverk och i miljön 

(19)

.

Som kunskapsläget ser ut i dag förefaller det som att miljörisken är mindre för andra NSAID än för diklofenak.

Även andra grupper av läkemedel kan påverka fiskar och andra organismer som är beroende av vattenmiljön. Miljöexponering av hormonpreparat kan leda till störd könsutveckling och reproduktionsförmåga hos vilda fiskar, vilket har visats efter exponering för etinylöstradiol 

(20) (21) (22)

.

Experimentella studier har visat att både östrogena och gestagena läkemedel kan orsaka skadliga effekter på reproduktionen hos fiskar och grodor som exponerats för koncentrationer som är uppmätta i vattenmiljön 

(23) (24) (25)

. För att status ska klassificeras som god får det maximala årsmedelvärdet för etinylöstradiol (17‍-‍alfa‍-‍etinylöstradiol) i inlandsytvatten inte överstiga 0,035 nanogram per liter (ng/L) 

(5)

.

Vattenmyndigheterna anser att tillförsel av etinylöstradiol via avloppsreningsverk kan ha en trolig betydande påverkan i flera vattenförekomster i Sverige 

(15)

. Det finns bland annat rapporter om att exponering för 0,32 ng/L etinylöstradiol i akvarieförsök leder till minskad befruktningsgrad hos ägg och en skev könsfördelning hos fisk 

(26)

 och detta är i nivå med halter som har uppmätts i utgående renat avloppsvatten och nedströms avloppsreningsverk i Sverige 

(18)

Östrogena effekter i fisk

I en nyligen publicerad rapport från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) finns en systematisk översikt över effekter vid exponering för avloppsvatten.

Översikten visar bland annat på östrogena effekter i fisk. Även om detta inte med säkerhet kan kopplas till exponering för läkemedel, är det sannolikt en bidragande orsak till observerade effekter 

(27)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.