Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)

Det vanligaste måttet på hälsoeffekter är kvalitetsjusterade levnadsår, QALY (från engelskans Quality Adjusted Life Years). QALY är ett mått som kombinerar två dimensioner av hälsa – livslängd och livskvalitet. Då QALY inte är ett sjukdomsspecifikt mått möjliggör det jämförelser mellan olika terapiområden.

OALY är konstruerat så att ett levnadsår multipliceras med ett livskvalitetsmått mellan 0 och 1, där 0 motsvarar död och 1 motsvarar full hälsa. Om en person exempelvis lever tre år med full hälsa motsvarar det 3 QALY.

Lever personen tre år med endast 50 procent av full livskvalitet motsvarar det 1,5 QALY. På så sätt fångar QALY både dimensionen livslängd och dimensionen livskvalitet i samma mått och möjliggör jämförelser mellan olika terapiområden. För mer information och exempel på QALY, se faktaruta 2.

En patient kan vinna 1 QALY av en behandling antingen genom att livslängden förlängs eller genom att livskvaliteten förbättras, eller en kombination av båda faktorerna. I följande tre räkneexempel motsvarar alla 1 vunnen QALY:

  • Exempel 1. Läkemedel som förlänger livet:
    2 vunna levnadsår x 0,5 i livskvalitetsnivå=1 QALY

  • Exempel 2. Läkemedel som förlänger livet:
    5 vunna levnadsår x 0,2 i livskvalitetnivå=1 QALY

  • Exempel 3. Läkemedel som förbättrar livskvaliteten:
    10 års livstid x 0,1 ökning i livskvalitet=1 QALY

Exemplen illustrerar att 1 vunnen QALY kan uppnås genom olika effekter på livskvaliteten och livslängd. Om merkostnaden för behandlingarna i de tre exemplen jämfört med deras respektive behandlingsalternativ är densamma, är de också lika kostnadseffektiva – det vill säga att behandlingarna har samma kostnad per vunnen QALY.

Hur mäts livskvalitet?

Det finns olika metoder för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Vanligast i de utvärderingar TLV tar del av är att patienter har fyllt i någon av de tillgängliga livskvalitetsenkäterna. Av dessa enkäter är EQ‍-‍5D absolut vanligast. Svaren från enkäterna används sedan i ett så kallat värderingssystem, eller tariff, för att översätta resultaten till livskvalitetsvikter – siffran mellan 0 och 

(5) (6) (7)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.