Hälsoekonomiska utvärderingar

I hälsoekonomiska utvärderingar jämförs två eller flera behandlingsalternativ mot varandra för att kunna svara på frågan: Hur mycket hälsa vinner patienten med det nya läkemedlet jämfört med den etablerade behandlingen och hur stor är merkostnaden?

För att kunna uttala sig om en behandling är kostnadseffektiv eller inte, krävs ett alternativ att jämföra med. Jämförelsealternativet ska vara den behandling som patienten skulle ha fått om inte det nya läkemedlet hade funnits tillgängligt. Jämförelsealternativet kan därför vara ett annat läkemedel, annan sjukvård eller ingen behandling alls.

Vanligtvis skiljer man mellan fyra olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar. Samtliga mäter kostnader i kronor och ören, medan hälsoeffekter kan mätas på olika sätt. Vilken metod som är lämpligast att använda styrs av frågeställningen för analysen och av tillgången på data. Hälsoekonomiska utvärderingar används för att hitta den mest kostnadseffektiva insatsen när det finns flera olika alternativ att välja mellan.

Kostnads­effekt­analys och kostnads­nytto­analys

Kostnadseffektanalys och kostnadsnyttoanalys är egentligen två varianter av samma metod, där skillnaden handlar om hur hälsoeffekter mäts.

I kostnadseffektanalysen mäts hälsoeffekter i till exempel antal besvärsfria dagar eller antal vunna levnadsår. Att mäta hälsoeffekter på det sättet medför dock två problem. För det första kan en vårdinsats påverka flera dimensioner av hälsa samtidigt, och fastän exempelvis antal vunna levnadsår mäter hälsa kvantitativt säger det lite om hur patienten upplever sin livskvalitet. För det andra innebär en kostnadseffektanalys att det blir svårt att jämföra behandlingar från olika terapiområden med varandra – det är inte självklart hur hälsovinsten av ett MS‍-‍skov som undvikits, ska värderas relativt en hjärtinfarkt som undvikits.

Kostnadsnyttoanalysen kan dock ta hänsyn till detta och är idag den dominerande metoden vid hälsoekonomiska utvärderingar. I en kostnadsnyttoanalys ingår både livslängd och livskvalitet i effektmåttet, vilket benämns kvalitetsjusterade levnadsår (QALY, Quality Adjusted Life Years). QALY beskrivs mer ingående i avsnittet ”Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)”.

Kostnads­minimerings­analys

En kostnadsminimeringsanalys används när behandlingarna som jämförs bedöms ha likvärdig effekt. Då görs endast en kostnadsjämförelse där den behandling som har lägst kostnad anses vara den mest kostnadseffektiva.

Kostnads­intäkts­analys

I en kostnadsintäktsanalys (cost‍-‍benefit) mäts både kostnader och hälsoeffekter i monetära termer. En behandling anses vara kostnadseffektiv om intäkterna (värdet av hälsovinsten mätt i kronor) är större än kostnaderna för behandlingen. På grund av praktiska svårigheter med att värdera hälsoeffekter i kronor, används kostnadsintäktsanalysen i liten utsträckning.

TLV har beslutat om allmänna råd, där kostnadsnytto- och kostnadsminimeringsanalys är huvudmetoderna 

(4)

. Syftet är att skapa en så enhetlig metodik som möjligt för hur hälsoekonomiska analyser bör utföras vid ansökningar om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna till ett visst pris.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.