Kostnader och besparingar

En hälsoekonomisk utvärdering kan genomföras utifrån olika perspektiv. Valet av perspektiv handlar i stor utsträckning om vilka kostnader och besparingar som inkluderas.

Hälso- och sjukvårdsperspektivet tar endast hänsyn till kostnader – och besparingar – som direkt påverkar patienten och sjukvården. I ett samhällsekonomiskt perspektiv inkluderas även kostnader utanför sjukvården, exempelvis sådant som faller på kommunerna. 

I Tandvårds-och läkemedelsförmånsverkets (TLV) hälsoekonomiska utvärderingar används ett begränsat samhällsekonomiskt perspektiv. Om en behandling till exempel minskar behovet av personlig assistans kan det inkluderas som en besparing i beräkningen. 

TLV är dock mycket restriktiva med att beakta värdet av den produktion en person skapar om en behandling innebär att hen kan återgå i arbete. Detta för att undvika olika tillgång till behandling mellan till exempel personer som är i yrkesaktiv ålder och de som inte är i yrkesaktiv ålder.

Sjukvård ska inte prioriteras utifrån hur mycket olika grupper förvärvsarbetar. Men om en behandling resulterar i att en person kan börja arbeta igen leder detta ofta till förbättrad livskvalitet, vilket är en effekt som TLV vill fånga upp.

Kostnader i en kostnadsnyttoanalys består av två komponenter:

  • mängden resurser som används
  • priset på resurserna.

För att kunna bedöma kostnaden för ett läkemedel behövs exempelvis antalet doser som ges av ett läkemedel, samt priset per dos.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.